ی. مهر 10ام, 1401

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیرقابل طرح بودن تقاضای ابطال آیین‌نامه داخلی شرکت تعاو‌نی مسکن کارکنان آموزش و پرو‌رش منطقه 15 تهران در هیأ‌ت عمومی دیوان

موضوع : ابطال آیین‌نامه داخلی شرکت تعاو‌نی مسکن کارکنانآموزش و پرو‌رش منطقه 15 تهرانتاریخ: 16/5/68

عدم قابلیت طرح تقاضای ابطال بخشنامه مورخ 2/3/61 و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی درخصوص انحلال دو‌ره فوق لیسانس علوم سیاسی در هیأ‌ت عمومی دیوان

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61درخصوص انحلال دو‌ره فوق‌لیسانس علوم سیاسیتاریخ: 30/5/68 ـ

دسته‌ها