ی. خرداد 7ام, 1402

: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص نحوه اجرای ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی مصوب 1379

تاریخ: 24/3/1388                    شماره دادنامه: 245                    کلاسه پرونده: 86/205          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای منوچهر ظهرابی.          موضوع

دسته‌ها