ش. فروردین 28ام, 1400

نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده