س. فروردین 24ام, 1400

ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری