ش. فروردین 28ام, 1400

ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری