س. فروردین 24ام, 1400

ماده 500 قانون مجازات اسلامی تعزیرات