چ. فروردین 25ام, 1400

ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376