پ. فروردین 10ام, 1402

قانون گزینش

ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداری شماره 51368 – 1387/5/2 معاون مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان مبنی بر این که : نماینده هسته گزینش می تواند بدون حق رأی شرکت کند

رأی شماره 84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداری شماره 51368 ـ 2/5/1387 معاون مدیرعامل

دسته‌ها