پ. فروردین 10ام, 1402

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

رأی وحدت رویه شماره 698 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دیوان‌عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی

شماره5447 /هـ – 1386/2/19رأی وحدت ‌رویه شماره 698 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص صلاحیت دیوان‌عالی کشور

دسته‌ها