ش. فروردین 28ام, 1400

قانون شهرداری مبنی بر تخریب یا قلع و قمع بنای غیر مجاز4