پ. فروردین 10ام, 1402

قانون شهرداری

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص صلاحیت کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری برای رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در مورد مطالبه عوارض

موضوع: رأی و‌حدت‌رو‌یه‌درخصوص صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری برایرسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری

دسته‌ها