ج. فروردین 11ام, 1402

قانون استخدام قضات

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 42 دیوان عالی کشور درخصوص مرو‌ر زمان ‌تعقیب ‌انتظامی ‌قضات ‌سابق ‌دادگاه ‌عالی ‌انتظامی

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 42 ()- 1358/8/28مرو‌ر زمان ‌تعقیب ‌انتظامی‌ قضات ‌سابق‌ دادگاه‌ عالی ‌انتظامیجناب آقای

دسته‌ها