چ. فروردین 9ام, 1402

فرودگاههای کشور

رأی شماره118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه مورخ 2 /11 /1391 هیأت‌مدیره شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور

شماره۹۲ /۶۰۲    تاریخ ۱۱ /۳ /۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۱ /۲ /۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۱۸       کلاسه

دسته‌ها