چ. مهر 13ام, 1401

صلاحیت دیوان کیفر

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 38415 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرو‌نده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 38415 ()- 11/10/1335صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرو‌نده‌‌های مربوط کهدر دادگاه‌‌‌های

دسته‌ها