چ. فروردین 25ام, 1400

سر و صدا و دویدن و کشیدن مبل روی کف آپارتمان