ش. فروردین 28ام, 1400

سرقت از تجهیزات ادارت برق، مخابرات و راه