پ. بهمن 13ام, 1401

سازمان بازرسی کل کشور

غیرقابل طرح بودن اعتراض به صورتجلسه مورخ 27/6/63 شورای اداری شهرداری تهران در مورد خدمت ماشین نویس‌ها و بایگانها در هیأ‌ت عمومی دیوان

موضوع : مغایرت مصوبه شورای اداری شهرداری بادستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغلتاریخ: 23/3/67 ـ شماره

دسته‌ها