د. فروردین 23ام, 1400

رئیس دادگا عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است