د. فروردین 23ام, 1400

دیه خرد شدن یا ترک برداشتن استخوان ترقوه