پ. بهمن 13ام, 1401

دریافت وام قرض الحسنه

نمونه قرارداد دریافت وام قرض الحسنه از بانک

 قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در این تاریخ بین بانک                 شعبه :          به نشانی :                                          

دسته‌ها