د. بهمن 10ام, 1401

دانشگاه تربیت معلم

عدم اعمال مادتین 6 و7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش درصورت عدم تعهد از فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت معلم

1389/4/22                                                              شماره هـ/88/1003رأی شماره120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اعمال مادتین 6 و

دسته‌ها