د. فروردین 23ام, 1400

جرم مورد رسیدگی از درجه شش تعزیری