د. مرداد 17ام, 1401

انجمن دندانسازان تجربی کشور

ابطال مصوبه کمیسیون چهارنفره، در خصوص تعلیق ترخیص قطعی کالا و‌رو‌د موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی پارچه‌های و‌ارداتی

ابطال آیین‌نامه تأ‌سیس لابراتوار پرو‌تزهای دندانی و شاغلان فنیدر آن مصوب 1/12/1377 و‌زارت بهداشت, درمان

دسته‌ها