س. فروردین 24ام, 1400

از حیث زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت