ج. فروردین 11ام, 1402

ارث

نمونه وکالت نامه درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه

موکل ……………………..فرزند ……………………… دارای شناسنامه شماره …………………….  صادره از…………………….. متولد …………………….. مقیم ……………………………………. وکیل :

دسته‌ها