ج. بهمن 14ام, 1401

اراضی موات شهری

رأی و‌حدت رو‌یه در مورد ابطال اقدامات سازمان زمین‌شهری نسبت به لغو مالکیت اراضی موات شهری بدو‌ن اثبات موات بودن اراضی مزبور

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درمورد ابطال اقدامات سازمان زمین‌شهری نسبتبه لغو مالکیت اراضی موات شهری

دسته‌ها