ج. بهمن 14ام, 1401

اداره کل کار و امور اجتماعی

رأی شماره 1329-1328-1327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1/21/7500- 1390/3/24 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان

شماره هـ/600/931395/1/15بسمه تعالیجناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلامیک نسخه از رأی

دسته‌ها