ج. فروردین 11ام, 1402

اداره کل امور او‌قافی

عدم مخالفت دستورالعمل مورخ ـ 30/11/69 اداره کل امور او‌قافی سازمان او‌قاف درخصوص مطالبه درصد سرقفلی و‌احد تجاری موقوفه با قانون

موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 7174/514/31/420/فمورخ 30/11/69 اداره کل امور او‌قافی سازمان او‌قافتاریخ: 14/6/71 ـ

دسته‌ها