پ. بهمن 13ام, 1401

اداره و‌ظیفه عمومی

ابطال قسمتی از بخشنامه مورخ 12/7/ 65اداره و‌ظیفه عمومی درخصوص عدم شمول شرط عدم غیبت در مورد استفاده کنندگان از معافیت سنی

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 78‌ـ‌3‌ـ‌03‌ـ‌402 مورخ 12/7/65اداره و‌ظیفه عمومیتاریخ: 1/3/68 ـ شماره دادنامه: 12

دسته‌ها