ش. فروردین 28ام, 1400

احراز شمول ممنوعیت قانون توسط دادگاه