ی. بهمن 16ام, 1401

وکالت نامه های امور خانواده

نمونه وکالت نامه جامع – تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ حضانت فرزند و بخشش مهریه و نفقه

موکل : آقای  ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره

نمونه وکالت نامه جامع – تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، بخشش مهریه و نفقه (بدون حضانت فرزند)

موکل : آقای  ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره

نمونه وکالت نامه جامع – تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ مهریه و نفقه (بدون حضانت فرزند)

موکل : آقای  ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره

نمونه وکالت نامه جامع – تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ مهریه، نفقه و حضانت فرزند

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ……………………

نمونه وکالت نامه درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه

موکل ……………………..فرزند ……………………… دارای شناسنامه شماره …………………….  صادره از…………………….. متولد …………………….. مقیم ……………………………………. وکیل :

دسته‌ها