ی. فروردین 22ام, 1400

وکالت نامه های امور خانواده

نمونه وکالت نامه درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه

موکل ……………………..فرزند ……………………… دارای شناسنامه شماره …………………….  صادره از…………………….. متولد …………………….. مقیم ……………………………………. وکیل :