ش. مهر 9ام, 1401

قراردادهای سرمایه گذاری تامین مالی

نمونه قرارداد دریافت وام قرض الحسنه از بانک

 قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در این تاریخ بین بانک                 شعبه :          به نشانی :                                          

نمونه قرارداد فروش اقساطی با بانک

پیرو قرارداد مشارکت مدنی شماره                      مورخ                      تنظیمی              بانک کلیه حقوق سهم الشرکه خود ناشی از                       

دسته‌ها