د. خرداد 8ام, 1402

قراردادهای بازرگانی-تجاری

نمونه قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی (واردکننده انحصاری – توزیع کننده انحصاری)

این قرارداد فی مابین شرکت ………………… به شماره ثبت……………….و شناسه ملی………………………..طبق روزنامه رسمی………………….به نمایندگی آقای/خانم……………………..

دسته‌ها