د. خرداد 8ام, 1402

نمونه اساسنامه و صورتجلسه رسمی

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکت ………………………………………..………………  با مسؤلیت به محدود شماره ثبت  ……………………  تاریخ ثبت ………………………………… ماده 1 :  نام و نوع  شرکت:  شرکت

دسته‌ها