ش. اسفند 9ام, 1399

نمونه اساسنامه و صورتجلسه رسمی

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکت ………………………………………..………………  با مسؤلیت به محدود شماره ثبت  ……………………  تاریخ ثبت ………………………………… ماده 1 :  نام و نوع  شرکت:  شرکت

نمونه اظهارنامه ثبت شرکتها سهامی خاص

1- نام شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2- هویت کامل واقامتگاه موسسین : نام ونام خانوادگی …………………………. نام

نمونه اظهارنامه ثبت شرکتها سهامی عام /خاص

1- نام شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2- هویت کامل واقامتگاه موسسین : نام ونام خانوادگی …………………………. نام