حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » نمونه وکالت امور بانکی

3 سال قبل

نمونه وکالت نامه اخذ وام جعاله و رهن گذاشتن ملک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ……………… ساکن ……………………………………………………………. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………… به شماره ملی …………….. ساکن …………………………………………………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

3 سال قبل

نمونه وکالت نامه دریافت وام برای خرید ملک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

3 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید و انتقال وام بانک مسکن

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………………….  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………… صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

3 سال قبل

نمونه وکالت نامه دریافت وام با وثیقه گذاشتن ملک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………… متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته ومورد […]

3 سال قبل

نمونه وکالت نامه برای دریافت وام بدون وثیقه گذاشتن

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]