حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17710 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های وکالت نامه های سرمایه گذاری-تامین مالی - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه کامل برای سهام سازمان بورس اوراق بهادار

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………. مورد وکالت : در خصوص مراجعه به سازمان بورس اوراق  بهادار به […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه دریافت وام با وثیقه گذاشتن ملک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………… متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته ومورد […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه برای دریافت وام بدون وثیقه گذاشتن

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]