حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17730 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های وکالت نامه های امور خانواده - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه کلی و جامع انجام امور ارث و ورثه

موکل : آقای / خانم …………….. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ……………….. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت: درخصوص  مراجعه به ادارات  دارائی شهرداری ثبت اسناد و املاک […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه زن در طلاق و نصف کردن دارایی زوجین

موکل : آقای / خانم ………………………… فرزند : ……………….. بشناسنامه شماره ………………………. متولد ……………… صادره از ……………… به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………………………………. وکیل : آقای / خانم………………………… فرزند : ……………….. بشناسنامه شماره ………………………. متولد ……………… صادره از ……………… به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………………………………. مورد وکالت : مراجعه به محاکم قضائی و شعبات دادگاه های عمومی و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه سرپرستی فرزند

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………… وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………………..  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی وارائه مدارک مثبته و مورد […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه

موکل ……………………..فرزند ……………………… دارای شناسنامه شماره …………………….  صادره از…………………….. متولد …………………….. مقیم ……………………………………. وکیل : ………………… فرزند ……………………. دارای شناسنامه شماره ………………………….. صادره از …………………… متولد ……………………. مقیم  …………………………………… مورد وکالت : ( الف ) : درخواست و دریافت گواهی حصر وراثت مرحوم ………………………… با تسلیم اظهار نامه ارث و تقاضا و اخذ گواهی نامه واریز […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه درطلاق (موکل از وکیل)

وکالت درطلاق (موکل از وکیل) موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی  وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسی موارد وکالت :مراجعه به دادگاههای  جمهوری اسلامی  ایران و دادگاههای خانواده کلیه مراجع قضایی و دوائر  تابعه و عندالاقتضا نیروهای انتظامی و سازمان ثبت […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه برای ازدواج

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………… وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………………………. مورد وکالت : با رعایت جمیع قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………. ساکن …………………………………………………………. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن …………………………………………………………. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی وارائه مئدارک مثبته و مورد […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه زن (زوجه) برای طلاق – نمونه 2

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………… وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………………. مورد وکالت : مراجعه به محاکم قضائی و شعبات دادگاه های عمومی و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه زن (زوجه) برای طلاق – نمونه 1

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………. ………………………………………………… …………………………….   وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………… صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………… ……………………………………………. ………..  مورد وکالت : مراجعه به محاکم قضائی و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………… وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی وارائه مدارک مثبته و مورد […]