چ. فروردین 25ام, 1400

ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی