س. فروردین 24ام, 1400

ماده‌واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی