چ. فروردین 25ام, 1400

فروش مال مشاع سابقا به صورت قولنامه‌ای