ی. بهمن 16ام, 1401

سازمان تأمین اجتماعی

ابطال دستورالعمل شماره 5013/59765 مورخ 1378/12/25 سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ تغییر شیوه و کیفیت اخذ حق بیمه و محاسبه آن درخصوص آزادگان

رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378 شماره:هـ/89/215 مورخ:13/06/1390 تاریخ دادنامه: 24/5/1390

دسته‌ها