چ. فروردین 25ام, 1400

دستور توقیف اموال محکوم‌علیه