ی. مرداد 23ام, 1401

جهادسازندگی

ابطال بخشنامه‌های جهادسازندگی در خصوص و‌اگذاری اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی به جهاد تعاو‌ن استان‌ها

موضوع: ابطال بخشنامه‌های جهادسازندگی درخصوص و‌اگذاری اجرایطرحهای عمرانی و خدماتی به جهاد تعاو‌ن استانهاتاریخ: 28/6/

دسته‌ها