د. اسفند 18ام, 1399

نمونه اظهارنامه ثبت شرکتها سهامی خاص

نمونه اظهارنامه ثبت شرکتها سهامی خاص

1- نام شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2- هویت کامل واقامتگاه موسسین : نام ونام خانوادگی …………………………. نام

دسته‌ها