د. تیر 6ام, 1401

دسته‌بندی نشده

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تعیین گرو‌ه مستخدمین دارای مدرک ششم ابتدایی با طی دو‌ره دو‌ساله کمک آموزگاری، معادل دارندگان گواهی‌نامه سوم راهنمایی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تعیین گرو‌ه مستخدمین دارای مدرکششم‌ابتدایی با طی دو‌ره دو‌ساله کمک‌آموزگاری,

دسته‌ها