چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 29 /1 /1389 ‏بنا به پیشنهاد شماره 3 /3099 /810 ‏مورخ 2 /3 /1388 ‏وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (30) قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی – مصوب 1387‏- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت373هـ مورخ 10 /10 /1386، آیین نامه استقرار مدارس غیر دولتی در مناطق و محلات مختلف را ‏به شرح زیر موافقت نمودند:

آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف
مصوب 1389,01,29

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – استقرار: تأسیس و راه اندازی مدرسه غیردولتی در فضای مناسب و مورد نیاز مناطق و محلات مختلف طبق ضوابط فنی و ایمنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ضوابط شهرسازی و معماری.

ب – محلات: مطابق تبصره (2) ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362-، مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی که از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنانش خود را اهل آن می دانند و دارای محدوده معین است. حدود محلات شهر تابع تقسیمات شهرداری می باشد.

پ – مناطق: مطابق تبصره (3) ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362-، در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل می شود.

ت – مدارس غیردولتی: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش های رسمی را مطابق دوره های تحصیلی (پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه و پیش دانشگاهی) پس از اخذ مجوز از شورای نظارت ارایه می نماید.

ث – مؤسسان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که پس از طی مراحل قانونی، اجازه تأسیس مدارس غیردولتی را از وزارت آموزش و پرورش اخذ می کنند.

ج – شورای نظارت استان: شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی در هر استان.

ماده ۲ – مرجع تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس غیردولتی و صدور مجوز استقرار آنها شورای نظارت استان می باشد.

ماده 3 – شعاع دسترسی حد فاصل مدارس غیردولتی با یکدیگر و با مدارس دولتی بر اساس دوره های تحصیلی و جنسیت دانش آموزان و سایر موارد توسط شورای نظارت استان تعیین می گردد.

ماده ۴ – استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای (عرصه و اعیان) با کاربری آموزشی و غیرآموزشی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع است.

ماده ۵ – جوانب فنی و ایمنی ساختمان و تأیید استحکام بنا و احداث مدارس غیردولتی با رعایت آیین نامه طراحی و ضوابط مکانیابی فضاهای آموزشی از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع صورت می پذیرد.

ماده ۶ – نقشه های ارایه شده جهت احداث فضای آموزشی توسط مؤسسان که به تأیید وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) رسیده باشد، مبنای صدور مجوز احداث در شهرداریهای کشور می باشد. نظارت بر امر انطباق احداث مدارس غیردولتی با نقشه ارایه شده نیز به عهده سازمان یاد شده خواهد بود.

ماده ۷ – استقرار همزمان مدارس غیردولتی با دوره های مختلف تحصیلی در یک ساختمان با درب ورودی و حیاط مشترک ممنوع می باشد.

ماده ۸ – مؤسساتی که قبل از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تأسیس و راه اندازی مدارس غیردولتی اقدام نموده اند، مکلفند ظرف پنج سال نسبت به انطباق شرایط مدرسه خود با ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند، در غیر این صورت مجازات موضوع بند «هـ» ماده (۳۴) قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی –مصوب ۱۳۸۷– در مورد آنان اعمال خواهد شد.

این تصمیم نامه در تاریخ ۹ /۳ /۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها