ی. فروردین 6ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ( 56 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1387

هیئت وزیران درجلسه مورخ 5 /2 /1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1387 ‏- آیین نامه اجرایی ماده واحده ‏یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1387”

بخش اول – تعاریف و کلیات

ماده ۱– در این آیین نامه، اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف – طرحهای در دست اجرا: طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی دستگاههای اجرایی، طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده.

ب – پروژه شروع شده: پروژه ای از طرحهای در دست اجرا که برای اجرای تمام یا قسمتی از آن پروژه با رعایت قوانین و مقررات مربوط قرارداد پیمانکاری منعقد شده باشد.

‏ج – پروژه شروع نشده: پروژه ای از طرحهای در دست اجرا که برای اجرای تمام یا قسمتی از آن پروژه قرارداد پیمانکاری منعقد نشده باشد.

‏د – معا ونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ه(منسوخه 04/10/1390)ـ – معاونت استان: معاونت برنامه ریزی استانداری استان.

‏و – قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای پروژه های شروع شده، بین دستگاه اجرایی و تأمین کننده تسهیلات مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی با استفاده از منابع داخلی، به صورت ارزی یا ریالی یا ترکیبی از آنها منعقد می گردد.

ز – قرارداد اجرایی: پیمانی که حسب مورد مشتمل بر موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط اختصاصی، برنامه زمانی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی، نقشه ها، تعهد تأمین تسهیلات مالی توسط پیمانکار با استفاده از منابع داخلی به صورت ارزی یا ریالی یا ترکیبی از آنها به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (85 %) مبلغ پیمان که در پی برگزاری مناقصه، بین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بخشی خصوصی برای اجرای پروژه های شروع نشده منعقد می گردد. منظور از هشتاد و پنج درصد (85 %) مبلغ پیمان در این بند، هشتاد و پنج درصد (85‏ %) مبلغ مندرج در ماده (3) موافقتنامه پیمان (مبلغ اولیه) و با احتساب مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار (بر اساس مفاد قرارداد) و قیمتهای جدید و تعدیلهای متعلقه (در صورت وجود) می باشد.

ح (اصلاحی 04/10/1390)– بانک عامل : بانکهای دولتی و یا سایر مؤسسات اعتباری پولی یا مالی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی کلیه تسهیلات موضوع این آیین ‌نامه را انجام می دهند.

ماده ۲(منسوخه 04/10/1390)– در مورد طرحهای ملی استانی شده وظایف و اختیارات معاونت مقرر در این آیین نامه، به عهده معاونت استان ذی ربط می باشد.

ماده 3– دستورالعمل نحوه حسابداری تسهیلات موضوع این آیین نامه به شرح پیوست شماره (1) این آیین نامه که تأیید شده به مهر “دفتر هیئت دولت” است، می باشد.

ماده 4 (اصلاحی 04/10/1390)– در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قراردادهای اجرایی موضوع این آیین نامه، موضوع برای داوری به شورای عالی فنی و طرحهای استانی ارجاع می گردد و نظریه شوراهای مذکور برای طرفین قرارداد و معاونت لازم الرعایه است.

ماده 5 – معادل ریالی اصل و سود آن قسمت از تسهیلات موضوع آیین نامه که به صورت ارز تأمین شده باشد، با تفاهم بین کارفرما و تامین کنندگان مالی با توجه به نرخ تسعیر ارز در زمان انعقاد قرارداد مالی، بازپرداخت خواهد شد. نرخ تسعیر ارز باید در قرارداد تسهیلات مالی درج گردد.

ماده 6 (اصلاحی 04/10/1390)– دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قراردادهای موضوع این آیین نامه را در سررسید مقرر در سقف اعتبارات برنامه – دستگاه در قالب بودجه پیشنهادی منظور و به معاونت یا برای طرحهای استانی به معاونت استان (حسب مورد) منعکس نماید. معاونت نیز پس از کسر اعتبار مذکور از سرجمع سقف اعتبارات تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای دستگـاه اجرایی رقم مورد نظر را در قالب اعتبارات تملک دارایی‌ های مالی درج می‌ نماید.

ماده 7 (اصلاحی 04/10/1390)– در موارد قهریه شرایط عمومی پیمان، طبق ضوابط مندرج در قرارداد اجرایی ذی‌ ربط که بنا به علل خارج از کنترل طرفین ادامه کار ممکن نباشد، ترتیب دیگری برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافت ‌شده طی یکسال اتخاذ می‌ گردد. تعیین موارد فورس ‌ماژور و حل ‌اختلافات طرفین در تعیین ترتیبات جدید با شورای عالی فنی خواهد بود.

ماده 8 (اصلاحی 04/10/1390)– قرارداد تسهیلات مالی و تعهد به تأمین تسهیلات مالی در قراردادهای اجرایی موضوع این آیین نامه در قالب عقود اسلامی مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1362‏ – منعقد می شود و به امضای طرفین قرارداد و ذی حساب دستگاه اجرایی رسیده و ضمانتنامه معاونت ضمیمه آن خواهد شد.

ماده 9 – در صورت فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان، موضوع مواد (15)، (18)، (22) و (23‏) این آیین نامه، اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی، با کسب نظر از معاونت، به یکی از روشهای زیر تأمین می شود:

الف – جابجایی اعتبارات سایر پروژه های همان طرح در سال مورد عمل.

ب – جابجایی اعتبارات سایر طرحهای دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج – منظور نمودن اعتبار لازم در اولین لایحه بودجه (لایحه اصلاحی بودجه همان سال یا بودجه سال بعد حسب مورد) توسط معاونت.

د – منظور نمودن اعتبار لازم از محل منابع داخلی دستگاه اجرایی.

ماده 10– در صورتی که تأمین کننده تسهیلات مالی، شخص پیمانکار باشد، صورت وضعیت تأیید شده (شامل صورت وضعیتهای ماهانه و تعدیل آحاد بها) به منزله آورده وی خواهد بود.

بخش دوم – قرارداد تسهیلات مالی برای پروژه های شروع شده

ماده ۱۱– مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به ترتیب زیر می باشد:

الف – انتخاب پروژه های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین تسهیلات مورد نیاز هر پروژه.

ب (اصلاحی 04/10/1390)– اعلام پروژه های انتخاب شده به معاونت همراه با گزارش‌ ها و مستندات ذی‌ ربط شامل اطلاعات مالی و فنی پروژه.

ج – تأیید پروژه های مورد نظر توسط معاونت.

د – اعلام عمومی موضوع قرارداد تسهیلات مالی از طریق رسانه های ارتباط جمعی توسط دستگاه اجرایی.

هـ – انتخاب تأمین کننده تسهیلات مالی از بین اشخاص داوطلب توسط دستگاه اجرایی و امضای تفاهم نامه اولیه (پیش نویس قرارداد) توسط دستگاه اجرایی و تأمین کننده تسهیلات مالی.

و – بررسی مفاد تفاهم نامه اولیه و عنداللزوم تأیید مفاد آن توسط معاونت و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پیوست شماره (۲) این آیین نامه که تأیید شده به مهر “دفتر هیئت دولت” است.

ز – علاوه بر ضمانت نامه فوق، دستگاه اجرایی درصورت لزوم می تواند معادل مبلغ مورد توافق از محل دارایی ها و سهام خود و یا در رهن گذاشتن پروژه، به عنوان تضمین، در اختیار بانک عامل برای صدور ضمانت نامه بانک به تامین کننده مالی قرار دهد.

ح – انعقاد قرارداد تسهیلات مالی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به معاونت.

ماده 12– در اعلامیه عمومی موضوع بند “د” ماده (11) علاوه بر رعایت شرایط مقرر در این ‏آیین نامه، موارد زیر باید درج گردد:

الف – موضوع و مشخصات پروژه

ب – میزان تسهیلات مالی مورد نیاز و زمان بندی تأمین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن

ج -زمان بندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی

د – مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی توسط معاونت

هـ – مراتب الزام دستگاه به رعایت عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب ‏۱۳۶۲- در انعقاد قرارداد تسهیلات مالی

و – تأکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تأمین کننده تسهیلات مالی و ارایه سندی دال بر توانایی وی به تأمین تسهیلات تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد و همچنین ارایه ضمانتنامه بانکی به میزان یک درصد (1 %) کل مبلغ تسهیلات، مطابق نمونه پیوست شماره (3) این آیین نامه که تأیید شده به مهر ” دفتر هیئت دولت” است که در صورت استنکاف پیشنهاد دهنده از انجام تعهد، به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد.

تبصره – چنانچه بانکهای دولتی تأمین کننده منابع مالی باشند نیازی به ارایه ضمانتنامه بانکی به دستگاه اجرایی نخواهد بود.

ماده 13 (اصلاحی 04/10/1390)– حداکثر معادل هشتاد و پنج درصد (85 %) کل اعتبارات پروژه مندرج در موافقتنامه پیمان، به صورت تسهیلات مالی قابل دریافت است.

ماده 14(اصلاحی 04/10/1390)ـ دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهاد دهنده‌ ای که کمترین نرخ سود را پیشنهاد نموده است، انتخابی می ‌نماید. در شرایطی که نرخ سود پیشنهادی از سوی پیمانکار یا سازنده طرح با پیشنهادهای دیگری برابر باشد، اولویت با پیمانکار یا سازنده طرح خواهد بود.

ماده 15 – در صورت عدم اجرای کامل مفاد قرارداد بر اساس برنامه زمان بندی از سوی تأمین کننده تسهیلات مالی، دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده را معادل یک سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یکسال از تاریخ فسخ قرارداد به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.

تبصره – در مورد بانکهای دولتی پیش بینی لازم به جای تقلیل سود موضوع این ماده، در خصوص اخذ جرایم در قرارداد مالی صورت می پذیرد.

ماده 16 (اصلاحی 04/10/1390)ـ دستگاه اجرایی می‌ تواند چنانچه تأمین مالی زودتر از موعد مندرج در قرارداد تسهیلات مالی صورت گیرد، تأمین‌ کننده مالی را بر اساس شرایط مندرج در قرارداد تسهیلات مالی حداکثر تا پنج (5) واحد درصد به ماخذ سال علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات مالی مورد تشویق قرار دهد.

ماده 17 – دستگاه اجرایی می تواند با اطلاع و تأیید معاونت، دریافت تسهیلات موضوع این آیین نامه را حداکثر تا دو بار و هر بار حداکثر به مدت دو ماه در طول مدت اجرای قرارداد به تأخیر اندازد. در دوره تأخیر، دستگاه اجرایی مکلف است سود تسهیلات استفاده نشده آن قسمت از تسهیلات را که در موعد مقرر دریافت ننموده است، به میزان یک دهم نرخ سود تعهد شده به طرف قرارداد بپردازد. تأخیر در دریافت تسهیلات تدارک شده به دفعات و مدت بیش از موارد مذکور در این ماده، حق فسخ یک جانبه قرارداد را برای تأمین کننده تسهیلات مالی ایجاد می نماید.

تبصره – زمان پاسخگویی به درخواست دستگاه اجرایی موضوع این ماده حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت عدم دریافت پاسخ، دستگاه اجرایی موضوع را تأیید شده تلقی نموده و مجاز است راسا اقدام نماید.

ماده ۱۸– دستگاه اجرایی می تواند در هر زمان و به هر علت، با اطلاع و تأیید معاونت، قرارداد تسهیلات مالی را به طور یک جانبه فسخ نماید، در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است اصل و سود تسهیلات به میزان نرخ سود توافق شده به علاوه یک درصد، بابت تسهیلاتی که تا تاریخ فسخ توسط تأمین کننده تسهیلات مالی تأمین شده است را به صورت یکجا و حداکثر به مدت یکسال پرداخت نماید.

بخش سوم – قرارداد اجرایی برای پروژه های شروع نشده

ماده ۱۹– مراحل انعقاد قرارداد اجرایی به ترتیب زیر می باشد:

الف – انتخاب پروژه های اجرایی واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین میزان تسهیلات ‏مالی مورد نیاز هر پروژه.

ب (اصلاحی 04/10/1390)– اعلام پروژه انتخاب شده به معاونت همراه با گزارش‌ها و مستندات ذی‌ ربط شامل اطلاعات مالی و فنی پروژه.

ج – تأیید پروژه های مورد نظر توسط معاونت.

د – دعوت به شرکت در مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – با تأکید بر لزوم تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه توسط برنده مناقصه به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (85 %)مبلغ قرارداد.

هـ – تعیین برنده مناقصه و امضای اولیه اسناد و مدارک پیمان (پیس نویس قرارداد اجرایی) توسط دستگاه اجرایی و پیمانکار و ارسال آن به معاونت.

و – بررسی مفاد تفاهم نامه اولیه و صدور ضمانتنامه به شرح پیوست شماره (۲) این آیین نامه توسط معاونت در صورت تأیید مفاد آن.

ز – انعقاد قرارداد اجرایی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به معاونت.

ماده 20 – در آگهی دعوت به مناقصه موضوع بند “د” ماده ( 19‏) علاوه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – و شرایط مقرر در این آیین نامه، موارد زیر نیز باید درج گردد:

الف – موضوع و مشخصات پروژه.

ب – میزان تسهیلات مالی مورد نیاز که باید توسط برنده مناقصه تأمین گردد و زمان بندی تأمین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن.

ج – زمان بندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی که شروع آن از حداکثر شش ماه پس از تحویل موقت پروژه تجاوز نخواهد کرد.

د – مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط معاونت،

هـ – مراتب الزام دستگاه اجرایی به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی.

و – تأکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار پیمانکار و ارایه سندی دال بر توانایی تأمین تسهیلات تعهده شده که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد.

ماده 21(اصلاحی 04/10/1390)– برنده مناقصه براساس قوانین و مقررات مربوط با احتساب کمترین قیمت (C) که از ‏طریق فرمول زیر تعیین می شود، اعلام خواهد شد:
C = K×A(1+α) (1+β)^n
در این رابطه:
C : قیمت تراز شده بر اساس پیشنهاد متقاضی که طبق فرمول محاسبه می‌ شود.
K : تسهیلات مالی مورد نیاز دستگاه اجرایی نسبت به کل قرارداد موضوع بند «ب» ماده (20) که حداکثر از هشتاد و پنج درصد (85 %) بیشتر نخواهد بود.
A : برآورد هزینه‌های اجرایی توسط دستگاه اجرایی
α : میزان افزایش یا کاهش پیشنهادی پیمانکار نسبت به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایی بر حسب درصد
β : میزان سود سالانه پیشنهادی پیمانکار برای تأمین تسهیلات بر حسب درصد
n : زمان موثر شامل نصف مجموع دوره احداث و دوره بازپرداخت بر حسب سال که توسط دستگاه اجرایی در فراخوان اعلام می‌ گردد.

ماده 22 (اصلاحی 04/10/1390)– در صورتی که دستگاه اجرایی بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، تصمیم به خاتمه اجرای پیمان بگیرد، طبق شرایط عمومی پیمان حاکم بر قرارداد عمل خواهد شد. در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است ظرف یکسال پس از خاتمه پیمان، مطالبات پیمانکار را شامل اصل و سود توافق شده به علاوه یک درصد به صورت یکجا مسترد نماید.

ماده 23‏– در صورت قصور پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پروژه شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود و در صورت کوتاهی پیمانکار در تأمین تسهیلات مالی تعهد شده، بر اساس برنامه زمان بندی، دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده را معادل (یک سوم) نرخ سود مقرر در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یکسال به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.

ماده 24 – چنانچه پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پروژه تأخیر نماید (موضوع ماده 50 – ب – 6 شرایط پیمان)، بابت زمان تأخیر، سودی به تسهیلات مالی پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

ماده 25 – به منظور تشویق پیمانکار در سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه، در صورت تحویل آن در زمان زودتر از موعد توافق شده، سود تسهیلات بر اساس زمان بندی اولیه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 26 – استفاده از منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین نامه، مشمول مفاد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1387 – و آیین نامه اجرایی آن نمی باشد.

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

پیوست شماره (۱)
بسمه تعالی ‏

دستورالعمل حسابداری موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب1387 –

-‏ نحوه نگاهداری حساب قراردادهای تسهیلات مالی دریافتی و قراردادهای اجرایی مربوط به طرحها و پروژه های موضوع این آیین نامه در دفاتر دستگاههای اجرایی مربوط به شرح زیر است:
الف – معادل مبلغ قرارداد تامین مالی و سود متعلقه پس از ثبت اعتبارات پروژه یا طرح و ضمانتنامه بانکی مربوطه
‏حساب کنترل قرارداد تسهیلات مالی (بدهکار) ***
‏طرف حساب کنترل قرارداد تسهیلات مالی (بستانکار) ***
‏ب – ثبت تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی که به تایید نهایی معاونت رسیده است برای تسلیم به تامین کننده مالی معادل اصل و سود تسهیلات مالی دریافتی
‏حساب تضمین بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی (بدهکار) ***
‏طرف حساب تضمین بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی (بستانکار) ***
ج – معادل قرارداد اجرایی بر اساس قرارداد تسهیلات مالی
‏حساب کنترل قراردادها (بدهکار) ***
‏طرف حساب کنترل قراردادها (بستانکار) ***

2 ‏– به هنگام دریافت و احتساب صورت وضعیت و سایر مدارک مربوط و ارسال آن برای تامین کننده مالی به منظور پرداخت خالص صورت وضعیت به پیمانکار به شرح زیر در دفاتر ثبت می شود:
‏الف – تأمین کننده مالی، بانک، موسسه اعتباری و یا بخش خصوصی جدا از پیمانکار است.
‏دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد از محل تسهیلات (بدهکار) ***
‏تسهیلات مالی دریافتی (بستانکار)***
سپرده دریافتی (بستانکار)
کسور وصولی (مالیات، بیمه) (بستانکار)***
ب – یا اعلام تامین کننده مالی مبنی بر پرداخت خالص صورت وضعیت به پیمانکار و واریز کسور متعلقه قانونی (مالیات، بیمه) به دستگاه اجرایی مربوط
‏کسور ارسالی (بدهکار) ***
‏تسهیلات مالی دریافتی (بستانکار) ***
‏در صورتی که امکان پرداخت کسور قانونی، سپرده، پیش پرداخت و یا بخشی از صورت وضعیت ها از محل اعتبارات تخصیص یافته طرح و یا پروژه مربوط میسر باشد به شرح زیر در دفاتر ثبت می شود:
‏دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد (بدهکار) ***
‏دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد از محل تسهیلات (بدهکار) ***
تسهیلات مالی دریافتی (بستانکار)
‏سپرده دریافتی (بستانکار) ***
‏کسور وصولی (بیمه ، مالیات) (بستانکار) ***
به هنگام واریز وجوه سپرده و کسور به حسابهای مربوط
‏بانک دریافت وجوه سپرده (بدهکار)***
کسور ارسالی (بدهکار) ***
‏بانک پرداخت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (بستانکار) ***

– محاسبه سود متعلقه تسهیلات دریافتی و احتساب آن به قیمت تمام شده طرح
‏الف – دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد از محل تسهیلات (بدهکار) ***
‏سود تسهیلات مالی دریافتی (بستانکار)
ب – چنانچه تامین کننده مالی و پیمانکار یکی است محاسبه صورت وضعیت تایید شده به شرح زیر ثبت و به پیمانکار اعلام می شود:
‏دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد از محل تسهیلات (بدهکار) ***
تسهیلات مالی دریافتی (بستانکار) ***
‏سود تسهیلات مالی دریافتی (بستانکار)***
حساب کسور پرداختنی (بدهکار) ***
‏طرف حساب کسور پرداختی (بستانکار)
‏در ضمن دستگاه اجرایی مربوط موظف است میزان استفاده از تسهیلات را در پایان هر سال پس از تایید ذی حساب به معاونت اعلام نماید.

۴– طبق ماده (۶) آیین نامه اجرایی یاد شده دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت وجوه تامین شده بانضمام سود متعلقه آن را در موعد مقرر در سقف اعتبارات برنامه دستگاه در قالب بودجه پیشنهادی منظور و به معاونت منعکس نماید و با پرداخت هر قسط حساب مذکور و همچنین حساب کنترل قرارداد تسهیلات مالی با ثبت معکوس کاهش می یابد و حسابهای تسهیلات مالی دریافتی و سود تسهیلات مالی دریافتی و همچنین حساب کنترل قرارداد تسهیلات مالی و طرف حساب آن، حساب تضمین بازپرداخت تسهیلات مالی و طرف حساب آن و حساب کسور پرداختنی و طرف حساب آن قابل انتقال به سال بعد می باشند و تا تسویه تسهیلات مالی دریافتی مانده حسابهای مذکور باید در دفاتر و حسابها انعکاس یابد.

– با توجه به آیین نامه اجرایی یاد شده با پیش بینی اعتبار برای بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی دریافتی و سود تسهیلات مالی دریافتی ضمن ثبت اقلام اعتبارات مربوط و تأمین اعتبار به هنگام پرداخت اقساط مزبور به شرح زیر در دفاتر ثبت می شود:
‏تسهیلات مالی دریافتی (بدهکار) ***
‏سود تسهیلات مالی دریافتی (بدهکار) ***
‏بانک پرداخت (بستانکار)***
‏و باید فرم عملکرد اعتبار مربوط به اقساط و سود تسهیلات با توجه به اقلام پرداختی تکمیل و همراه حساب نهایی هر سال ارایه شود و حساب کنترل قرارداد تسهیلات دریافتی و حساب تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی معادل اقساط دریافتی با ثبت معکوس تعدیل شود.

پیوست شماره (2)
ضمانتنامه
عنوان دستگاه
‏به استناد بندهای (و) مواد (11) و (19) آیین نامه اجرایی ماده ‏واحده قانون اصلاح ماده (56‏) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1387 – موضوع تصویب نامه ‏شماره ………….. مورخ،…………. هیئت محترم وزیران و بر اساس ‏درخواست شماره ‏……………….. مورخ ……………… آن دستگاه و مفاد پیش نویس تفاهم نامه
‏ پیوست، این معاونت اعتبار لازم برای بازپرداخت مبلغ ریال/ دلار اقساط تفاهم نامه پیوست را به شرح جدول زیر در پس از کسر از محل سقف اعتبارات تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای آن دستگاه لوایح بودجه سالهای مربوط کل کشور تقدیمی به دولت پیش بینی و منظور خواهد نمود.
‏جدول


سال های سررسید

اصل

سود متعلقه

توضیحات

‏* در مورد تسهیلات ارزی معادل ریالی میزان ارز با مشخص نمودن نوع ارز و نرخ تسعیر به تاریخ عقد قرارداد در جدول درج می گردد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

پیوست شماره (3)
‏ضمانتنامه بانکی تأمین تسهیلات مالی
‏نظر به اینکه * به نشانی به
‏این ** اطلاع داده است قصد تأمین منابع مالی مورد ‏نیاز قرارداد *** را با **** دارد،
‏این ** از * در مقابل **** برای ‏مبلغ ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به ‏عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتیکه **** به صورت ‏کتبی و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این ** اطلاع دهد که*
‏از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف نموده است، تا میزان ریال، ‏(هر مبلغی را که **** مطالبه کند) به محض دریافت اولین ‏تقاضای کتبی واصله از سوی **** بدون آنکه احتیاجی به صدور
‏اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد **** ‏بپردازد.
‏مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست ‏کتبی **** واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه ** نتواند یا نخواهد این ضمانتنامه را ‏تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** را
‏حاضر به تمدید نماید ** متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد. مبلغ این ‏ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد **** پرداخت کند.
‏* عنوان تأمین کننده تسهیلات مالی
‏** عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز
*** عنوان قرارداد
‏**** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

معاون اول رییس جمهور محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها