چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه اجرایی مواد مواد (84‏)، (86)، (87‏). (90‏)، (91‏ ) و (93‏) قانون مدیریت خدمات کشوری ‏

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲ ‏/۳ ‏/۱۳۸۹ ‏بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر‌ییس جمهور و به استناد ماده (۱۰۰‏) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- ‏ و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸2 /ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۶‏، آیین نامه اجرایی مواد (۸۴‏)، (۸۶)، (۸۷‏). (۹۰‏)، (۹۱‏) و (۹۳‏) قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده را به شرح زیر موافقت نمود: ‏

آیین نامه اجرایی مواد مواد (۸۴‏)، (۸۶)، (۸۷‏). (۹۰‏)، (۹۱‏ ) و (۹۳‏) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1389,03,30

ماده ۱ – آیین نامه مرخصی موضوع مواد (۴۷)، (۴۸‏) و (۴۹‏) قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۳۴۶ ‏- و اصلاحات بعدی آن در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آیین نامه به اختصار« قانون» نامیده می شود ، با لحاظ شرایط زیر تنفیذ می گردد:

الف -کارمند می تواند حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را در زمان بازنشستگی با رعایت ماده (۸۴‏) قانون مطالبه یا تقاضا نماید. مانده مرخصی مذکور در احتساب سابقه خدمت دولتی وی ملاک عمل قرار می گیرد. ‏

ب – تمام حقوق و فوق العاده های مربوط به کارمند بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. ‏

ج – احکامی از آیین نامه مذکور که مغایر با الزامات قانون باشد ، لغو می گردد.

ماده ۲– دستگاه ها مکلفند مفاد دستورالعمل شماره (۱۵‏) سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) راجع به ملبوس را برای کارمندان که در اجرای ماده (۵۳‏) قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۳۴۵- تهیه گردیده است، اعمال نمایند. ‏هرگونه تغییر و اصلاح دستورالعمل مذکور، مستلزم پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است. ‏

ماده ۳– دستگاه های اجرایی می توانند در چارچوب ساعات کار موظف هفتگی موضوع ماده (۸۷‏) قانون با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی و نوع کار و مأموریت موظف سازمانی، نسبت به شناور نمودن ساعات کار اقدام نمایند. شناور بودن ساعات کار دستگاه های مذکور بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و، تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید. ‏

تبصره – میزان ساعت تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی در چارچوب طرح های طبقه بندی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی مراجع ذی ربط خواهد بود.

ماده ۴ – در اجرای ماده (۹۰‏) قانون دستگاه های اجرایی مکلفند شرح وظایف کارمندان خود را تهیه و با ذکر مشخصات و مسئولیت سازمانی آنان در سر درب اتاق آنان نصب نمایند تا ارباب رجوع در چارچوب اختیارات و مسؤولیت قانونی آنان، مطالبات خود را پیگیری نمایند. ‏

تبصره ۱– هرگونه قصور و کوتاهی از انجام وظایف و بی اعتنایی به مطالبات قانونی ارباب رجوع موجب اعمال تنبیهات اداری برای کارمندان خاطی خواهد بود. ‏

تبصره ۲– مدیران و سرپرستان کارمندان موظفند شرایط و بسترهای لازم برای حسن انجام کار کارمندان خود را فراهم نمایند و در صورت لزوم یکی از کارشناسان مجرب و امین و مورد اعتماد کارمندان حوزه سرپرستی خود را به عنوان بازرس انتخاب نماید.

تبصره 3– اعمال بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص و یا مجازات های اداری و یا صدور حکم قضایی در قبال تخلف انجام شده براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372- و رویه های هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید.
ضوابط و دستورالعمل مربوط به اعمال نظارت و چگونگی انتخاب کارشناس بازرس و ارایه امتیاز و تسهیلات ویژه به این کارشناس و اعمال تنبیهات اداری نسبت به کارمندان خاطی با رعایت قوانین مربوط به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می رسد.

ماده 5– اعمال ساز و کارهای انگیزشی و نحوه اعطای هدیه دستگاههای اجرایی و همچنین دستورالعمل چگونگی پرداخت حق الزحمه موضوع مواد ( 91) و (93) قانون توسط دستگاههای اجرایی به کارمندان، به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید.

این تصمیم نامه در تاریخ 30/3/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها