چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 6 / 1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران ـ مصوب1353ـ ، آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری
مصوب 1390,06,20با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ـ مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماری ها و طرح های آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آیین نامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حق الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آیین نامه پرداخت می نماید.

تبصره ۱ ـ منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیت های مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمع آوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع رسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است.

تبصره ۲ ـ استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال ۱۳۹۰ حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است.

ماده ۲ ـ ملاک در پرداخت حق الزحمه مراحل مختلف فعالیت های موضوع ماده (۱) این آیین نامه، میزان کار مفید انجام شده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقه بندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرم ها، پرسش نامه ها، تهیه طرح نمونه گیری، تهیه دستورالعمل ها و راهنماها، بهنگام سازی چارچوب،ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیاده سازی، تهیه برنامه های کار از جمله نرم افزارهای موردنیاز برای عمـلیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحـدهای آماری و تکمیل پرسش نامه های آماری، تهیه و یا تکمیل برگه های نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است.

ماده ۳ ـ مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته خود در ازای انجام فعالیت های مندرج در ماده (۲) این آیین نامه در سال ۱۳۹۰، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حق الزحمه اقدام نماید.

تبصره 1ـ برای سرشماری ها و طرح های آماری گیری مبالغ موضوع ردیف های (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیف ها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲ ـ مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محـل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخـت هزینه های جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماری ها و طرح های آمارگیری اقدام نماید.

تبصره 3 ‏(اصلاحی 01/05/1391)– مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی در سقف ارقام مصوب موضوع این آیین نامه اقدام نماید.

ماده ۴ ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیت های موضوع ماده (۱) این آیین نامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (۳) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آیین نامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ می گردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۵ ـ به کارکنانی که از مزایای این آیین نامه استفاده می نمایند، حق ماموریت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیت های منظور در این آیین‌نامه تعلق نمی گیرد.

ماده ۶ ـ این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی ماده (۴۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۷۷۷۳/ت۳۴۶۰۰هـ مورخ ۳۰ / ۱ / ۱۳۸۵ می گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

جدول عناوین و حق الزحمه رده های اجرایی و ستادی سرشماریها و طرحهای آمارگیری»


ردیف

عنوان شغلی

حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال)

حداکثر مبلغ روزانه فعالیتها و طرحهای آماری در سال 1390 (ریال)

1

مأمور سرشماری و آمارگیر

165000

150000

2

بازبین فنی و داده آما

148000

135000

3

مسئول گروه اجرایی

230000

181000

4

کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و ….)

230000

204000

5

کارشناس مسئول فنی و اجرایی

236000

236000

6

معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان

236000

0

7

معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان

258000

0

8

تحلیل گر سیستم

230000

230000

9

مسئول امور نقشه، پردازش داده ها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیاتی فرابری داده ها

165000

150000

10

نقشه بردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه

165000

150000

11

متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشین نویس و سایر عوامل خدماتی

116000

105000

12

متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری

140000

0

13

اعضای گروههای کاری اجرای برنامه های مالی، اداری و پشتیبانی

168000

158000

14

مدیر اجرایی سرشماری استان

290000

263000

15

قائم مقام مدیر اجرای سرشماری استان

290000

263000

16

مدیر اجرای سرشماری شهرستان

236000

0

17

نماینده و ناظر ستاد

235000

0

18

ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی)

234000

234000

19

اعضای ستاد سرشماری کشور، گروهها و کمیته های زیر مجموعه و ستاد هماهنگی سرشماری استانها

293000

0

20

مسئول امور اداری و پشتیبانی – روابط عمومی و تبلیغات

185000

167000

21

مسئول امور مالی و ذیحسابی یا عامل ذیحساب

185000

167000

22

حسابدار

116000

105000

23

رابط نیروی انتظامی

193000

0

24

مدرس

365000

204000

25

راننده

150000

140000

26

راننده با اتومبیل

500000

450000

27

ایاب و ذهاب در نقاط شهری

32000

30000

28

هزینه خوراک عوامل اجرایی

40000

36000

در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آیین نامه استفاده نمایند. علاوه بر حق الزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 300000 ریال دریافت خواهند نمود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها