ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ /۱۱ /۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب 1390,11,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ – واژه های زیر در این آیین نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.
ب – شرکت: شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور.
ج – سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری.

ماده ۲ – بهای خدمات موضوع بند (الف) ماده (۶۳) قانون، به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود و شرکت از مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون های فرودگاههای کشور استفاده می کنند، مبالغ مندرج در جدول یاد شده را دریافت می نماید.

تبصره – اتباع کشورهایی که حسب اعلام وزارت امور خارجه از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی کنند، مشمول حکم بند (ج) ماده (63) قانون خواهند بود.

ماده ۳ – بهای خدمات فرودگاهی و پروازی موضوع بند (ب) ماده مذکور به شرح جداول شماره های (۲) و (۳) پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.

تبصره ۱ – مبنای محاسبه وزن هواپیما،حداکثر وزن مجاز برای پرواز مندرج در گواهینامه معتبر صلاحیت پرواز می باشد.

تبصره ۲ – هواپیماهای دولتی اعم از نظامی و غیر نظامی که حسب مجوزهای خاص صادر شده از سوی سازمان، غیر از انجام وظایف اختصاصی خود، به حمل و نقل مسافر، بار و محمولات پستی به صورت تجاری مبادرت می ورزند، مشمول پرداخت بهای خدمات مقرر د رجدول شماره (۲) پیوست می باشند.

ماده 4 – هواپیماهایی که در مالکیت یا اجاره اشخاص ایرانی هستند، مشروط بر اینکه مرکز فعالیت آنها در ایران باشد، مشمول پرداخت معادل ریالی مبالغ تعیین شده در جدول شماره (2) پیوست خواهند بود.

ماده ۵ – مدیریت های ذی ربط در فرودگاههایی که توسط مؤسساتی غیر از شرکت اداره می شوند، موظفند بهای خدمات موضوع بند (۱) جدول شماره (۲) پیوست را حسب مورد از هواپیماهای خارجی یا داخلی دریافت و به حساب درآمدهای شرکت در نزد خزانه واریز نمایند.

ماده ۶ – برای دریافت معادل ریالی مبالغ ارزی مذکور در جداول پیوست این آیین نامه، نرخ رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه قرار می گیرد.

ماده ۷ – موارد زیر از پرداخت مبالغ مندرج در جدول شماره (۲) پیوست معاف است:

الف – هواپیماهای اختصاصی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح که به منظور غیر بازرگانی پرواز می نمایند.

ب – هواپیماهای اختصاصی رؤسای کشورها یا مقامات دولتی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دعوت شده اند.

ج – هواپیماهایی که به دعوت و موافقت مقامات صلاحیتدار مربوط، به منظور همکاریهای نظامی، تجسس، امداد و نجات (در موارد بروز سانحه) و موارد غیر مترقبه مانند زلزله از فرودگاههای ایران استفاده می نمایند.

د – پروازهای آزمایشی که بنا به دستور سازمان به منظور احراز صلاحیت پرواز هواپیما انجام می گیرد.

هـ – پروازهایی که بنا به دستور مقامات صلاحیتدار مربوط به منظور کنترل پرواز از آنها استفاده می شود.

ماده ۸ – وجوه حاصل از اجرای پیوست های شماره (۱) و (۲) این آیین نامه، به حساب درآمدهای شرکت و وجوه حاصل از اجرای پیوست شماره (۳) به حساب درآمدهای سازمان در نزد خزانه واریز می شود.

ماده ۹ – شرکت های حمل و نقل هوایی ایران در پروازهای داخلی صرفاً در بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) جدول شماره شماره (۲) پیوست به شرح زیر از تخفیف بهره مند خواهند شد:

الف – فرودگاههای مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، بندرعباس و کرمان به میزان (۲۰ %)

ب – فرودگاههای اهواز، آبادان، یزد، ارومیه، ساری، گرگان، رشت و کرمانشاه به میزان (۳۰ %)

ج – فرودگاههای مراکز سایر استانها و فرودگاههای شهرستانهای غیر مرکز استان به میزان (۵۰ %) و پروازهای آموزشی در این فرودگاههای به میزان (۷۰ %).

تبصره ۱ – فرودگاههای استان تهران (فرودگاههای مهرآباد و بین المللی امام خمینی)، کیش و قشم مشمول تخفیف موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره ۲ – شرکت هایی که هواپیماهای خود را خارج از ایستگاه اصلی مندرج در مجوز سازمان متوقف می نمایند، مشمول هیچگونه تخفیفی نخواهند بود.

ماده ۱۰ – به منظور جلب پروازهای بیشتر و افزایش درآمد هر فرودگاه یا درآمد پروازهای عبوری، شرکت مجاز است با تأیید وزیر راه و شهرسازی تا سی درصد (۳۰ %) بهای خدمات جدول شماره (۲) پیوست را به نسبت میزان تأثیر و اهمیت درآمد زایی هر فرودگاه یا مسیر عبوری کاهش دهد، به نحوی که این کاهش منجر به افزایش پروازها و درآمد ناشی از آنها نسبت به دوره مشابه قبل گردد.

ماده ۱۱ – تشخیص میزان مناسب، در مواردی که در جداول پیوست برای آنها حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده با سازمان است.

ماده ۱۲ – اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از خدمات موضوع جدول شماره (۲) پیوست، موظفند بر اساس قراردادی که با شرکت منعقد می نمایند ظرف یک ماه پس از وصول صورتحساب بهای خدمات فرودگاهی و ناوبری، نسبت به واریز آن به حساب درآمدهای شرکت نزد خزانه اقدام نمایند.

تبصره – عدم انعقاد قرارداد ارایه خدمات فرودگاهی و ناوبری توسط اشخاص یاد شده مانع پرداخت صورتحسابهای ارسالی توسط آنها نخواهد بود.

ماده ۱۳ – در صورت عدم پرداخت به موقع صورت حسابهای ارسالی، شرکت اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف – ارسال دو بار اخطار کتبی به فاصله ده روز.
ب – دریافت خسارت تأخیر تأدیه به صورت روزشمار بر اساس متوسط شاخص نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج – سایر اقدامات لازم بنا به تشخیص سازمان در چارچوب مقررات مربوط.

ماده ۱۴ – این آیین نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۸۷۳۲/ت۲۹۶۴۷هـ مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۸۳ می شود.

معاون اول رییس جمهور – محمد رضا رحیمی

جدول شماره 1 (تعرفه خدمات در پاویون)


ردیف

شرح خدمات

بهای خدمات پیشنهادی

توضیح و استثناء

پروازهای بین المللی

پروازهای داخلی

1

مقامات و مهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی (پاویون) دولت جمهوری اسلامی ایران در فرودگاههای بین المللی استان تهران استفاده می کنند.

هر نفر 50 دلار یا معادل ریالی آن.
هر گروه سالن 300 دلار یا معادل ریالی آن.

2

مقامات و مهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی (پاویون) سایر فرودگاه های کشور استفاده می کنند.

هر نفر 30 دلار یا معادل ریالی آن.
هر گروه سالن 200 دلار یا معادل ریالی آن.

جدول شماره 2 (تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی)


ردیف

شرح خدمات

بهای خدمات پیشنهادی

توضیح و استثناء

پروازهای بین المللی

پروازهای داخلی

1

استفاده از وسایل ناوبری و مخابراتی و سرویسهای مراقبت پرواز از هر هواپیما در پروازهای عبوری و بدون توقف و یا با توقف در ایران که از قلمرو هوایی ایران استفاده می نماید.

برای هر تن وزن هواپیما در یک کیلومتر 004 /0 دلار

معادل بیست و شش (26 %) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده

– محاسبه مسافت مسیر کوتاهترین راه هوایی مربوط بر اساس نقشه های هوانوردی در نظر گرفته می شود.
– حداقل بهای خدمات برای هر پرواز بین المللی 100 دلار و پروازهای داخلی معادل 50 % ریالی آن تعیین می شود.
– هواپیمای زیر 2 هزار کیلو گرم مشمول 70 % تخفیف خواهند شد.
– هواپیماهای عبوری خارجی که جهت اخذ سرویسهای خاص در ایران توقف نمایند مشمول 50 % تخفیف خواهند شد.

2

نشست و برخاست برای هر دفعه (LANDING FEE)

برای هر هزار کیلو گرم وزن هواپیما در فرودگاههای بین المللی،6 دلار

معادل بیست و شش (26 %) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده

– در فرودگاه بین المللی مهرآباد بین ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی، 20 % بهای خدمات اضافه دریافت و در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) برای پروازهای داخلی 20 % تخفیف داده می شود.
– حداقل بهای خدمات نشست و برخاست برای پروازهای بین المللی 100 دلار و برای پروازهای داخلی معادل 50 % ریالی آن و برای هواپیماهای زیر 2 هزار کیلو گرم معادل 30 % ریالی آن می باشد.
– حداقل بهای خدمات به ازای هر T&G برای هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم معادل 20 % ریالی با نرخ ارز اعلام شده می باشد.
– در صورت پرواز در ساعات خارج از ساعات عملیاتی فرودگاهها 25 % بهای خدمات نشست و برخاست اضافه دریافت می گردد.
– در فرودگاه هایی که سرویس رادار اپروچ ارایه می شود یک دلار به تعرفه های مصوب اضافه می گردد.
– از کلیه پروازهای غیر برنامه ای و یا فوق العاده 25 % خدمات اضافه دریافت می گردد.
– در صورتی بعد از برخاستن هواپیما از فرودگاه مبدأ به دلیل نقص فنی و امنیتی ناچار به بازگشت به همان فرودگاه باشد از پرداخت هزینه های نشست معاف خواهد بود.
– درآمدهای مندرج در صورتحساب های صادره در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، به ترتیب به نسبت 7 /4 و 7 /3 بین شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مطابق خدمات و وظایف احصاء شده در صورتجلسه 24 /3 /1396 مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) توزیع می شود.

برای هر هزار کیلو گرم وزن هواپیما در فرودگاهی که دارای سرویس برج و تقرب پرواز است، 5 دلار

برای هر هزار کیلو گرم وزن هواپیما در فرودگاهی که دارای سرویس برج مراقبت می باشد، 4 دلار

برای هر هزار کیلو گرم وزن هواپیما در فرودگاهی با باند آسفالت و سرویس رادیویی 3 دلار

3

توقف هواپیما
(PARKING FEE)

برای هر ساعت توقف بین ساعات 5 صبح الی 21 به وقت محلی 5 % بهای نشست و برخاست و برای هر ساعت توقف بین ساعات 21 صبح الی 5 صبح به وقت محلی 10 % بهای نشست و برخاست

معادل بیست و شش (26 %) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده

مدت توقف اولیه معاف از پرداخت در فرودگاههای کشور 3 ساعت می باشد. از هر هواپیمایی که به دستور مقامات صلاحیت دار کشور ناگزیر به توقف غیر عادی باشد از این بابت وجهی دریافت نمی شود در محاسبات ساعات توقف، کمتر از نیم ساعت معادل 30 دقیقه و بیشتر از نیم ساعت معادل یک ساعت محسوب خواهد شد.

4

تسهیلات روشنایی
(LIGHTING FEE)

برای هر بار استفاده از تسهیلات روشنایی در هر نشست و یا هر برخاست در فرودگاههای بین المللی کشور 60 دلار

معادل بیست و شش (26 %) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده

برای هر بار حرکت هواپیما در محوطه فرودگاه که منجر به برخاستن نگردد، ولی قسمتی از وسایل روشنایی استفاده شود، از هر هواپیمای خارجی 30 دلار و از هر هواپیمای ایرانی، معادل ریالی آن دریافت می گردد.

برای هر بار استفاده از تسهیلات روشنایی در هر نشست و برخاست در فرودگاههای دیگر 50 دلار

5

بهای توقف در آشیانه
(HANGER CHARGE)

یک ساعت اولیه معاف و برای هر ساعت توقف اضافی تا 24 ساعت، برای هر تن وزن هواپیما، 2 /0 دلار

معادل بیست و شش (26 %) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده

در صورتیکه آشیانه مجهز به تأسیسات برودتی و حرارتی باشد، علاوه بر نرخهای مقرر 50 % اضافه دریافت می گردد.

از 24 ساعت تا یک هفته به ازای هر روز و هر تن وزن هواپیما، 2 /3 دلار

از یک هفته تا یک ماه به ازای هر روز و هر تن وزن، 9 /2 دلار

از یک ماه به بعد به ازای هر روز و هر تن وزن 5 /2 دلار

6

**هزینه سرو صدا
(NOISE & GAS EMISSION CHARGE)

50 % بهای خدمات نشست و برخاست در روز

معادل بیست و شش (26 %) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده

از ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی علاوه بر نرخهای مقرر 5 /1 دلار برای هر تن وزن جهت پروازهای خارجی و برای پروازهای داخلی معادل ریالی آن دریافت می گردد.

7

هزینه خدمات نظارت عالیه بر طراحی عوامل پروازی و ساختمانهای اصلی و فرعی (فرودگاههای اختصاصی غیر مربوط به شرکت فرودگاههای کشور

2 % بهای برآورد شده

2 % بهای برآورد شده

8

هزینه ارایه خدمات سوختگیری از شرکت ملی نفت یا عاملین مربوطه

2 % بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما

2 % بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما

9

هزینه استفاده از تأسیسات و خدمات فرودگاهی
(AIRPORT SERVICEC CHARGES)

از هواپیماهای مسافری در پروازهای بین المللی 100 دلار

معادل بیست و شش (26 %) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده

هواپیماهای که نسبت به سوار یا پیاده نمودن مسافر اقدام ننماید از پرداخت هزینه های این بند معاف هستند

10

هزینه حفاظت از هواپیما

برای محافظت از هواپیماهای خارجی (در صورت درخواست ذینفع)، در فضای ایرون (پارکینگ فضای باز) برای هر ساعت 60 دلار

برای محافظت از هواپیماهای داخلی برای هر ساعت معادل بیست و شش (26 %) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده

**از کلیه هواپیماهایی که فاقد گواهی سر و صدا (NOISE CERTTIFICAT) از سازمان هواپیمایی کشوری باشد دریافت خواهد شد.

جدول شماره 3 (تعرفه‌ های خدمات سازمان هواپیمایی کشوری) مصوب سال 1394


ردیف

شرح خدمات

بهای خدمات در سال 1394
ارقام به ده هزار ریال (هزار تومان)

توضیح و استثناء

1

صدور و تمدید تأییدیه سازمان طراحی وسایل پرنده (D.O.A)

1- 1

صدور تأییدیه دفتر طراحی، زمانی که نیاز به DOA نمی ‌باشد (…Alternate)

000 /10

1- 2

صدور تأییدیه سازمان طراحی و تغییر در طراحی وسیله پرنده حسب مورد

000 /14

Part 22

000 /20

Part VLR, VLA

000 /32

Part23,27,29,33

000 /40

Part 25

000 /10

موتور پیستونی و Part APU

1- 3

صدور تأییدیه سازمان طراحی ملخ وسیله پرنده (Propeller)

25 % هزینه صدور سازمان طراحی در رده مربوطه

1- 4

صدور تأییدیه سازمان طراحی برای شرکتهای هواپیمایی عملیاتی و مراکز تعمیراتی (هواپیمائی و بالگردی) و بقیه مراکز طراحی به منظور اعمال تغییر در طراحی

25 % هزینه صدور سازمان طراحی در رده مربوطه

1- 5

تمدید تأییدیه سازمان طراحی (D.O.A)

25 % هزینه صدور در رده مربوطه

1- 6

تغییر در محدوده تأییدیه سازمان طراحی در سطح گواهینامه دریافتی، یا در سطح پائین ‌تر و یا بالاتر

25 % هزینه صدور در رده مربوطه

2

صدور تأییدیه مواد ، قطعات و تجهیزات وسائل پرنده

2- 1

صدور تأییدیه قطعات و تجهیزات وسایل پرنده (IPA , ITSO,…)

000 /4

2- 2

صدور تأییدیه تولید مواد (رنگ، پارچه،‌ موکت، مواد شیمیایی و …)

000 /4

2- 3

تمدید تأییدیه تولید مواد و قطعات و تجهیزات

25% هزینه صدور

3

صدور/ پذیرش گواهینامه نوع (T.C و T.A.C)

3- 1

صدور گواهینامه نوع برای وسایل پرنده حسب مورد

000 /14

Part35 )ML,UL,VL,VLA(

000 /20

برای هواپیماهای رده نیمه سنگین Part35

000 /30

برای هواپیماهای رده سنگین Part35

000 /30

Part VLR,VLA (ML,UL)

000 /30

گلایدر بدون موتور22 Part

000 /40

گلایدر موتوردار22 Part

000 /40

Part VLR,VLA

000 /50

Part23 Normal < 1300kg

000 /60

Part23Acrobatic & Utility < 1300kg

000 /75

Part23 Commuter < 1300 kg

000 /50

Part27B

000 /60

Part27A

000 /90

Part29A& B

000 /100

Part25

000 /30

موتور پیستونی و Part APU

Part33A

000 /60

Power > 25000N & 2000KW

000 /80

Power > 25000N & 2000KW

3- 2

صدور گواهینامه نوع برای وسایل پرنده (Utility, Acrobatic, Commuter, Normal) با حداکثر وزن برخاستن بالای 1300 کیلوگرم در23 Part ردیف قبل

به ازای هرکیلوگرم وزن برخاست مازاد بر 1300 کیلوگرم به ارقام فوق 250 هزار ریال اضافه شود.

3- 3

صدور گواهینامه نوع برای هواپیماهای اشاره شده در بند3- 1 و 3- 2 در صورت pressurize بودن هواپیما

10 % به تعرفه‌ های فوق اضافه می ‌گردد

3- 4

صدور گواهینامه نوع برای وسایل پرنده تجربی

75 % هزینه صدور گواهینامه نوع در همان رده

3- 5

پذیرش گواهینامه نوع برای وسایل پرنده تجربی

50 % هزینه صدور

3- 6

پذیرش گواهینامه ‌های اشاره شده در اجزای ردیف 3

50 % هزینه صدور گواهینامه نوع آن

3- 7

صدور گواهینامه نوع صدا
NOISE TYPE CERTIFICATE

10 % صدور گواهینامه نوع برای آن وسیله پرنده

4

صدور و تمدید تأییدیه شبیه ‌ساز

4 -1

صدور گواهینامه شبیه‌ ساز حسب مورد

000 /20

Part FSTD A(FFS)

000 /18

Part FSTD A(FTD)

000 /16

Part FSTD A(FNPT)

000 /14

Part FSTD A(BITD)

000 /16

Part FSTD H(FFS)

000 /14

Part FSTD H(FTD)

000 /12

Part FSTD H(FNPT)

000 /10

Part FSTD H(BITD)

4- 2

تمدید گواهینامه‌ های شبیه‌ ساز ردیف قبل

25 % هزینه صدور گواهینامه مربوطه

4- 3

صدور تأییدیه بهره ‌برداری از شبیه ‌ساز در رده‌ های مختلف

000 /3

5

صدور / پذیرش گواهینامه ‌های تکمیلی نوع و تغییرات در طراحی
(Approval of Change, Certificate of Approval STC.STC Acceptance)

5- 1

صدور گواهینامه تکمیلی نوع و تغییرات در طراحی وسیله پرنده

000 /10

5 -2

صدور گواهینامه تکمیلی نوع و تغییرات در طراحی موتور

000 /9

5 -3

صدور گواهینامه تکمیلی نوع و تغییرات در طراحی ملخ

000 /8

5 -4

پذیرش گواهینامه‌ های مذکور در بندهای 5- 1 تا 5- 3

50 % هزینه صدور گواهینامه‌ های مذکور در بندهای 5- 1 تا 5- 3

5 -5

صدور طبقه‌ بندی و یا صدور تأییدیه فرعی در رده های مختلف وزنی

25 % هزینه صدور گواهینامه‌ های مذکور در بندهای 5- 1 تا 5- 3

6

صدور و تمدید گواهینامه تأیید سازمان تولید وسائل پرنده (P.O.A)

6 -1

صدور گواهینامه تأیید سازمان تولید وسایل پرنده حسب مورد

000 /10

گلایدر بدون موتور و
Part ML,UL

000 /14

Part22

000 /20

Part VLR,VLA (ML,UL)

000 /30

Part23,27

000 /36

Part29

000 /40

Part25

000 /10

موتور پیستونی و
Part APU

Part33A

000 /30

Power> 25000N & 2000KW

000 /36

Power < 25000N & 2000KW

6 -2

صدور گواهینامه تأیید سازمان تولید قطعات جهت تأییدیه ITSO یا LPA (TSO.IPA) Part 21

000 /10

6 -3

صدور تأییدیه سازمان تولید ملخ (Propeller)

25 % هزینه صدور در رده مربوطه

6 -4

تغییر در محدوده تأییدیه سازمان تولید در سطح گواهینامه دریافتی، یا در سطح پائین ‌تر و یا بالاتر

25 % هزینه صدور در رده مربوطه

6 -5

تأیید سازمان تولید تحت زیربخشF

75 % هزینه صدور در رده مربوطه

6 -6

تمدید تأییدیه کلیه سازمان‌ های تولید

25 % هزینه صدور در رده مربوطه

6 -7

تأیید نظامنامه کلیه بندهای فوق ‌الذکر

25 % هزینه صدور در رده مربوطه

6 -8

صدور موافقت اصولی و یا پروانه بهره‌ برداری کلیه بندهای فوق ‌الذکر

25 % هزینه صدور در رده مربوطه

7

صدور گواهینامه ‌های ثبت و تابعیت، قابلیت پرواز و مجوز پرواز وسایل پرنده

7 -1

صدور گواهینامه ثبت و تابعیت (C of R) وسایل پرنده

به ازای هر کیلوگرم حداکثر وزن برخاست وسیله پرنده 120 ریال و حداقل 200

C of R(Certificate of Registration)
Initial / Provisional

7 -2

صدور مجوز ورود و خروج وسایل پرنده به کشور برای یکبار

300

7 -3

صدور گواهینامه قابلیت پرواز (C of A) وسایل پرنده (از جمله محدود شده و تجربی و …) – سالیانه / هر بار

به ازای هر کیلوگرم حداکثر وزن برخاست وسیله پرنده 240 ریال و حداقل 300

C of A (Certificate of Airworthiness) Including Restricted & Experimental

7 -4

صدور گواهینامه بازنگری قابلیت پرواز با پیشنهاد (Recommends) متقاضی

50 % هزینه صدور گواهینامه قابلیت پرواز

ARC (Airworthiness Review Certificate)

7 -5

صدور گواهینامه بازنگری قابلیت پرواز بدون پیشنهاد(Recommends) متقاضی

برابر با هزینه صدور گواهینامه قابلیت پرواز

7 -6

پذیرش هرگونه وسیله پرنده

– سبک ————- 200
– سنگین ————600

AID Non-Confirm
AID Confirm

7 -7

صدور مجوز فعالیت پروازی برای هواپیماهای با ثبت خارجی (فاقد C of A ایرانی)

– اولین بار:
برابر هزینه صدور گواهینامه قابلیت پرواز برای یک سال
– هر تمدید در طول یک سال: 10 % هزینه صدور

7 -8

صدور مجوز پرواز وسایل پرنده

10 % هزینه صدور گواهینامه قابلیت پرواز

P to F (Permit to Fly(

7 -9

صدور هرگونه مجوز موقت

30 % هزینه صدور مجوزهای مربوطه

7 -10

صدور گواهینامه قابلیت پرواز صادرات وسایل پرنده

برابر با هزینه صدور گواهینامه قابلیت پرواز

Export C of A

7 – 11

صدور گواهینامه یا نامه ابطال ثبت و تابعیت وسایل پرنده یا تأییدیه عدم ثبت و تابعیت وسایل پرنده

500

Certificate of Cancelation of Registration / Non-Registration

7 – 12

صدور یا اعمال تغییرات در گواهینامه ایستگاه رادیویی و یا گواهینامه مکمل رادیویی وسایل پرنده

20 % هزینه صدور گواهینامه قابلیت پرواز

RSL: Radio Station License
RLS: Radio License Supplement
Change to RSL/RLS

7 – 13

صدور گواهینامه صدای هواپیما یا آلودگی موتور وسایل پرنده

هر کدام 20 % هزینه صدور گواهینامه قابلیت پرواز

Noise/ Engine Emission Certificate

8

صدورگواهینامه‌ های تأیید مراکز تعمیر و نگهداری، و سایر تأییدیه‌ ها

8 – 1

صدور گواهینامه مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده (Part 145)
الف- مرکز بزرگ با بیش از 500 نفر پرسنل
ب- مرکز متوسط با بیش از 10 نفر و تا500 نفر
ج- مرکز کوچک با 10 نفر پرسنل و کمتر

الف- 000 /15 یا ——— $ 000 /18
ب- 000 /10 یا ———- $ 000 /12
ج- 000 /5 یا ———— $ 000 /6

MOAC(Maintenance Organization Approval Certificate)
– هزینه ممیزی سالیانه برابر هزینه صدور
– برای شرکت‌ های غیرایرانی معادل ریالی ارقام دلاری

8 – 2

صدور گواهینامه مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده (Part F):
الف- مرکز بزرگ با بیش از 10 نفر پرسنل
ب- مرکز کوچک با 10 نفر پرسنل و کمترالف- 000 /5 یا ——— $ 000 /6
ب- 000 /3 یا ——— $ 000 /4

– هزینه ممیزی سالیانه برابر هزینه صدور
– برای شرکت‌ های غیرایرانی معادل ریالی ارقام دلاری

8 – 3

صدور مجوز افزایش محدوده اختیارات گواهینامه به ازای هر Line/Type یا Base/Type با Engine, APU
در (145 Part )

به ازای هر مورد 00 /25 یا $ 000 /3
– برای (Part F) 20 % ارقام فوق

– هزینه ممیزی سالیانه برابر هزینه صدور
– برای شرکت‌ های غیرایرانی معادل ریالی ارقام دلاری
– کاهش محدوده، هزینه ‌ایی ندارد

8 – 4

صدور گواهینامه مرکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی:
الف- مرکز بزرگ با حداقل 5 نفر پرسنل تمام وقت
ب- مرکز کوچک با حداکثر 4 پرسنل تمام وقت
نکته: هزینه ممیزی هر مورد سالیانه برابر هزینه صدور است.

الف- 000 /12
ب- 000 /6
– هزینه افزایش محدوده 10 % هزینه صدور
– کاهش محدوده هزینه ‌ایی ندارد

CAMOAC
Continues Airworthiness Management Organization Approval Certificate
CAME
Continues Airworthiness Monitoring Exposition

8 – 5

صدور تأییدیه تعمیرات وسایل پرنده، موتور، ارابه فرود و متعلقات برای هر کدام به تفکیک مدل و کارخانه سازنده:
الف: هواپیمای سنگین
ب: هواپیمای سبکالف- 50 % هزینه صدور(Patr 145)
ب- 50 % هزینه صدور(Part F)

8 – 6

صدور تأییدیه انجام بازسازی یا نوسازی وسایل پرنده

برابر با هزینه صدور گواهینامه قابلیت پرواز

8 – 7

صدور تاییدیه کتابچه اولیه لیست تجهیزات قابل تعمیر و نگهداری توسط شرکتهای هواپیمایی
Capability List به ازای هر
Aircraft ATA Chapter
(ATA) Air Transport Association

– سنگین 500 و حداکثر برای 40 ATA
– سبک 150 و حداکثر برای 50 ATA
– فوق سبک 50 و حداکثر برای 40 ATA

8 – 8

بررسی، اصلاح و تصویب MOM, O/ M, MOE و کلیه اسنادی که در ارتباط با ساختار سازمانی سیستم تعمیر و نگهداری بوده و با نحوه انجام بازرسی و ممیزی داخلی تشریح کرده باشد هر جلد

– مراکز تعمیراتی دارای وسایل پرنده سبک 000 /4
– مراکز تعمیراتی دارای وسایل پرنده سنگین 000 /8

8 – 9

بررسی، تائید و اعمال اصلاحات در برنامه زمانبندی تعمیرات دوره ‌ای (M.S) و (M/P, , CMP) وسایل پرنده و مهرنمودن مدارک و کتب مربوط

– وسایل پرنده سبک 000 /1
– وسایل پرنده سنگین 000 /4

8 – 10

تأیید افزایش زمان برنامه تعمیر و نگهداری وسایل پرنده از قبیل بدنه، موتور، ارابه فرود، ملخ و موتور کمکی (APU)

– سبک ———– 000 /10
– سنگین ——— 000 /20

در صورت صدور اجازه ‌نامه برای بیش از یک مورد، به ازای هر مورد اضافی 35 % هزینه موضوع این ردیف و حداکثر تا مبلغ سه برابر ارقام آن دریافت شود.

8 – 11

بررسی جهت تأیید یا تمدید مجوز شرکتها، ایستگاه‌ های تعمیراتی و مؤسسات هوانوردی خارجی خارج از کشور

معادل ریالی $ 000 /18

8 – 12

ممیزی یا بازدید از ایستگاههای پروازی شرکتهای هواپیمایی ایرانی در خارج از کشور

سال اول: معادل ریالی ———— $ 000 /8
سال‌ های بعد: معادل ریالی ———$ 000 /5

8 – 13

صدور مجوز فعالیت مجدد (در خصوص گزارش مشکلات مکانیکی وسایل پرنده):

در مرکز تا یک ساعت 200 و هر نفر ساعت بیشتر 150
خارج از مرکز تا یک روز به ازای هر نفر 000 /1
و مازاد بر آن هر نفر روز 500

این تعرفه در صورت صدور SDR دریافت می‌شود
در صورت عدم نیاز به صدور SDR 200 (هزار تومان)
SDR(Service Difficult Report)

8 – 14

تأیید صلاحیت تخصصی مسئولین فنی، کنترل کیفیت و تضمین مرغوبیت کلیه مؤسسات هوانوردی

– سبک ——— 000 /1
– سنگین ——— 00 /15

تمدید 50 % هزینه صدور

8 – 15

صدور المثنی یا صدور مجدد هریک از مجوزها یا گواهینامه‌ های خدمات فوق

30 % هزینه صدور اولیه

9

صدور گواهینامه‌های مراکز آموزش خدمات هوانوردی

9 – 1

تایید نظامنامه (TPM) و ممیزی از ساختار مراکز آموزشی خدمات هوانوردی، هنرستانهای هوانوردی و مراکز مجری علمی- کاربردی بمنظور صدور و تمدید گواهینامه تایید

000 /3

9 – 2

تایید هر گونه تغییر در افزایش محدوده فعالیت مراکز آموزشی و تایید دوره‌ های تک پودمانی

800

9 – 3

تایید صلاحیت و مجوز فعالیت مدرسین آموزشگاههای هوانوردی- هر مدرس

100

9 – 4

تایید گواهینامه‌ های پایان دوره صادره از طرف مراکز آموزش خدمات هوانوردی- هر گواهینامه

10

9 – 5

تایید طرح ‌های پژوهشی و مطالعاتی در صنعت هوانوردی کشور

2 % هزینه مطالعات طرح

10

صدور و تمدید مجوزهای امور فرودگاهی

10 – 1

صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت فرودگاهی حسب مورد

– فرودگاه بین‌المللی

000 /9

30 % از مبالغ ذکر شده قبل از صدور موافقت اصولی برای بررسی مستندات دریافت شود.
تمدید موافقت اصولی 50 % هزینه صدور

– فرودگاه مرز هوایی

500 /7

– فرودگاه داخلی

000 /6

– فرودگاه فوق سبک آموزشی/ تفریحی

500 /2

10 – 2

صدور موافقت اصولی احداث فرودگاه و تایید طراحی آن حسب مورد

– فرودگاه بین‌المللی
– فرودگاه مرز هوایی
– فرودگاه داخلی
– فرودگاه فوق سبک آموزشی
– فرودگاه فوق سبک تفریحی عمومی
– فرودگاه فوق سبک تفریحی غیرعمومی

500 /7
000 /6
000 /5
500 /2

000 /4

000 /4

30 % از مبالغ ذکر شده قبل از صدور موافقت اصولی برای بررسی مستندات دریافت شود.
تمدید موافقت اصولی 50 % هزینه صدور

10 – 3

ممیزی فرودگاه و صدور مجوز بهره‌ برداری و یا دریافت /تمدید گواهینامه فرودگاهی حسب مورد

– فرودگاه بین‌المللی
– فرودگاه مرز هوایی
– فرودگاه داخلی
– فرودگاه فوق سبک آموزشی
– فرودگاه فوق سبک تفریحی عمومی
– فرودگاه فوق سبک تفریحی غیرعمومی

000 /15
000 /12
000 /10
000 /5
000 /8
000 /8

10 – 4

صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت هلی‌ پورت حسب مورد

– هلی ‌پورت بین‌المللی
– هلی‌ پورت IFR وVFR

000 /12
000 /10

30 % از مبالغ ذکر شده قبل از صدور موافقت اصولی برای بررسی مستندات دریافت شود.
تمدید موافقت اصولی 50 % هزینه صدور

10 – 5

صدور موافقت اصولی احداث هلی‌ پورت و تایید طراحی آن حسب مورد

– هلی ‌پورت بین‌المللی
– هلی ‌پورتIFR
– هلی‌ پورت VFR

000 /10
000 /7
000 /3

30 % از مبالغ ذکر شده قبل از صدور موافقت اصولی برای بررسی مستندات دریافت شود.
تمدید موافقت اصولی 50 % هزینه صدور

10 – 6

ممیزی سالیانه هلی ‌پورت و یا صدور مجوز بهره ‌برداری و یا دریافت/ تمدید گواهینامه هلی ‌پورت حسب مورد

– هلی ‌پورت بین‌المللی
– هلی ‌پورتIFR
– هلی ‌پورت VFR

000 /10
000 /7
000 /6

10 – 7

ممیزی و صدور مجوز بهره‌ برداری شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی (هندلینگ) برای دریافت/ تمدید مجوز بهره ‌برداری (برای فرودگاه امام و مهرآباد)

000 /8

10 – 8

ممیزی و صدور مجوز بهره ‌برداری شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی (هندلینگ) برای دریافت/ تمدید مجوز بهره ‌برداری (برای فرودگاه ‌های مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، عسلویه)

000 /7

10 – 9

ممیزی و صدور مجوز بهره‌ برداری شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی (هندلینگ) برای دریافت/ تمدید مجوز بهره‌ برداری (برای فرودگاه‌ های بندرعباس، زاهدان، اهواز، بوشهر، آبادان،یزد، ارومیه، ساری، گرگان، رشت، کرمانشاه)

000 /5

10 -10

ممیزی شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی (هندلینگ) برای دریافت/ تمدید مجوز بهره‌ برداری (برای دیگر فرودگاه ‌های کشور)

000 /3

10 -11

ممیزی و صدور مجوز بهره‌ برداری شرکت مخابرات هوانوردی

000 /3

مبالغ ذکر شده شامل انجام ممیزی نمی‌ شود
تمدید بهره‌ برداری 50 % هزینه اولیه

10 -12

ممیزی و صدور مجوز بهره‌ برداری شرکت ناوبری هوایی (مراقبت پرواز و مخابرات هوانوردی)

000 /3

مبالغ ذکر شده شامل انجام ممیزی نمی‌شود
تمدید بهره‌ برداری 50 % هزینه اولیه

10 -13

ممیزی و صدور مجوز بهره‌ برداری آتش نشانی فرودگاهی برای دریافت/ تمدید مجوز بهره ‌برداری حسب درخواست فرودگاه برای ممیزی آتش نشانی

– فرودگاه بین‌المللی و مرز هوایی
– دیگر فرودگاه‌ ها

000 /4
000 /2

10 -14

استفاده از بخشی از قلمرو هوایی برای فرودگاه‌ های ویژه طبق تعریف آیین ‌نامه احداث، توسعه، بهره‌ برداری و مدیریت فرودگاه‌ های غیرنظامی هر ساله به ازاء هر 10 میلیون متر مکعب

6

با توجه به این آیین نامه به شماره 19062 /ت47491هـ مورخ 3 /2 /1392 مصوب هیئت محترم وزیران، مبنا فقط فضای مفید اختصاص داده شده از سطح فرودگاه می ‌باشد.

10 -15

بررسی طرحهای ذیل جهت صدور / تایید دستورالعمل های پروازی (برای هر دستورالعمل):
– مسیر خروجی
– مسیر ورودی
– طرح تقرب وی او آر / ان دی بی
– طرح تقرب آی ال اس
– طرح تقرب پی بی ان
– 000 /4
– 000 /4
– 000 /8
– 000 /10
– 000 /20

10 -16

اختصاص پلاک وسائط نقلیه و صدور مجوز تردد به بخش هوایی (ایرساید)

– سواری خود کششی زیر 3500 کیلوگرم 20
– سایر خودروها و تجهیزات پشتیبانی هواپیما 40

10 -17

بررسی و اعلام نظر در خصوص موانع پروازی (برای هر مانع)

000 /1

10 -18

صدور مجوز ایجاد یا توسعه باند و عوامل میدان پروازی حسب مورد

باند:
– با عرض 45 متر و بالاتر، هر متر 10
– با عرض بین 45 متر و 30 متر، هر متر 8
– با عرض کمتر از 30 متر، هر متر 6
مسیر خزش (تاکسی وی):
– با عرض 23 متر و بالاتر، هر متر 6
– با عرض کمتر از 23 متر، هر متر 4
توقفگاه وسایل پرنده (یرون):
– به تعداد استندها، هر ستند (محل توقف) 000 /1
ترمینال مسافری: (به ازای تعداد مسافر خروجی در سال)
– تا 000 /25 مسافر ———— -000 /2
– از 000 /25 تا 000 /75 مسافر—- —-000 /3
– از 000 /75 تا 000 /200 مسافر—— – –000 /4
– از 000 /200 تا 000 /500 مسافر– – –000 /5
– از 000 /500 تا یک میلیون مسافر—— – —-000 /8
– از یک میلیون تا سه میلیون مسافر———- –000 /15
– از سه میلیون تا شش میلیون مسافر——- —-000 /25
– از شش میلیون تا ده میلیون مسافر—– — —-000 /35
– از ده میلیون تا بیست میلیون مسافر—– — —-000 /45
– بالاتر از بیست میلیون مسافر———- ——000 /60
ساختمان‌ های عملیاتی (تکنیکال بلاک):
– دارای سرویس برج—————————000 /10
– دارای سرویس تقرب————————–000 /25
آشیانه:
– هر متر مربع—————————————-5

11

صدور و تمدید مجوزهای امنیتی فرودگاهی و هوانوردی

11 – 1

صدور تاییدیه نظامنامه امنیتی شرکتهای هواپیمایی (مسافری و باری) و خدمات عمومی هواپیمایی

20 % هزینه صدور مجوز بهره ‌برداری

هزینه تمدید 50 % هزینه صدور

11 – 2

صدور تاییدیه نظامنامه امنیتی فرودگاه (بین‌المللی، مرز هوایی و داخلی)

20 % هزینه صدور مجوز بهره‌ برداری

هزینه تمدید 50 % هزینه صدور

11 – 3

صدور تاییدیه نظامنامه امنیتی شرکتهای ارائه دهنده خدمات فرودگاهی و کیترینگ

20 % هزینه صدور مجوز بهره ‌برداری

هزینه تمدید 50 % هزینه صدور

11 – 4

صدور تاییدیه نظامنامه امنیتی ارائه دهندگان خدمات آموزش امنیت هوانوردی

20 % هزینه صدور مجوز بهره ‌برداری

هزینه تمدید 50 % هزینه صدور

11 – 5

صدور تاییدیه نظامنامه امنیتی مراکز تعمیر و نگهداری دستگاههای کمک بازرسی امنیتی

20 % هزینه صدور مجوز بهره‌ برداری

هزینه تمدید 50 % هزینه صدور

11 – 6

صدور گواهینامه دستگاههای کمک بازرسی امنیتی

هر دستگاه 000 /1

12

صدور و تمدید مجوزهای عملیاتی شرکت ‌ها و فرودگاه‌ ها

12 – 1

انجام آزمایشات پروازی از دستگاههای کمک ناوبری و راداری به ازای هر ساعت پرواز از زمان روشن شدن هواپیما از مبدأ مأموریت تا زمان خاموش کردن موتور

معادل ریالی 3950 دلار امریکا

برای خارج از کشور بر اساس شرایط بازار بین ‌المللی

12 – 2

تعیین وضعیت عملیاتی دستگاه‌ های کمک ناوبری فرودگاه‌ های کشور

هر دستگاه 000 /5

12 – 3

صدور مجوز فعالیت پروازی برای افزایش یا کاهش هواپیما با ثبت خارجی از AOC شرکت:
– تملیکی
– اجاره به شرط تملیک (به ازای هر 6 ماه فعالیت)

– برابر با هزینه صدور گواهینامه قابلیت پرواز
– 20 % هزینه صدور گواهینامه قابلیت پرواز

12 – 4

بررسی و اعلام نظر درخصوص توانمندی ‌های عملیاتی (Performance) هواپیماهای پیشنهادی مؤسسات و شرکتهای هواپیمائی شامل انجام بررسی‌ های موضوعی، Manual و Route Analysis

1- هواپیماها تا وزن 5700 کیلوگرم —- 500 /1
2- هواپیماها از وزن 5700 کیلوگرم به بالا — 500 /7

12 – 5

صدور AWOC شرکت هواپیمایی خدمات عمومی آموزشی، شخصی، سمپاش، نقشه ‌بردار، باربری و…

000 /20

بررسی مستندات اولیه

12 – 6

صدور AWOC شرکت هواپیمایی مراکز آموزشی خلبانی

000 /15

بررسی مستندات اولیه

12 – 7

صدور AOC شرکت هواپیمایی:
1- مسافری تا دو نوع و باری بیش از دو نوع هواپیما
2- مسافری بیش از دو نوع هواپیما
3- هواپیمای باری تا دو نوع هواپیما


1- 000 /25
2- 000 /30
3- 000 /20

بررسی مستندات اولیه

12 – 8

صدور AWOC,AOC شرکت هلیکوپتری:
1- باری تا دو نوع هلیکوپتر
2- مسافری تا دو نوع و باری بیش از دو نوع هلیکوپتر
3- مسافری بیش از دو نوع هلیکوپتری


1- 000 /20
2- 000 /25
3- 000 /30

بررسی مستندات اولیه

12 – 9

هرگونه تغییر در افزایش و کاهش محدوده عملیات و فعالیت شرکت هواپیمایی و هلیکوپتری:
1- حمل کالای خطرناک
2- تغییر در ساختار سازمانی
3- تغییر در شهر و مراکز عملیاتی
4- تغییر در امکانات و تجهیزات هواپیما و هلیکوپتر در نوع عملیات پروازی
5- تغییر نوع عملیات و فعالیت پرواز منطقه ای و خارجی
1- موردی 000 /1 سالانه 000 /3
2- 000 /1
3- 000 /5
4- 000 /5
5- 000 /5

12 – 10

بررسی و اعلام نظر درخصوص توانمندی‌ های عملیاتی(Performance) هلیکوپتر باری و مسافری و خدمات پیشنهادی شامل انجام بررسی ‌های موضوعی Manual FCOM و Route analysis

بررسی مستندات اولیه
بررسی موضوعی Route analysis ,Manual FCOM
تا 000 /10

بررسی مستندات اولیه

12 – 11

تأیید دستورالعمل‌ ها و کلیه کتب مربوطه به عملیات شرکت از قبیل Revision بالای 50 % بر OM یا
MEL/CDL, OM (A, B, C, D), DSPM, CCM, ERP, GHM, FOOM, SOP,…
حسب مورد، که برای اولین بار، بدون نیاز به فرآیندهای پیچیده در بررسی نقشه‌ ها، نمودارها و … ارائه شده است.

از 000 /10 تا 000 /20

بررسی مستندات اولیه در کلیه اجزای ردیف 12 با این روش انجام می‌ گیرد: تا 50 صفحه 000 /2
از 51 تا 100 صفحه 000 /3
از 101 تا 150 صفحه 000 /4

از 451 تا 500 صفحه 000 /11
از 501 تا 600 صفحه 000 /12
… به همین روال

12 – 12

بررسی و اعلام نظر درخصوص اصلاحات و تغییرات مربوط به کتب و مراجع ردیف قبل یا هر برگ Revision

از 40 تا 100

12 – 13

تأیید معاون و مدیران عملیات پرواز شرکت‌ های هواپیمایی و فرودگاه‌ ها

500

13

صدور و تمدید مجوزهای تأسیس و بهره ‌برداری امور هوانوردی

13 – 1

بهای کتاب اطلاعات هوانوردی (A.I.P)

250 دلار امریکا

هزینه پست جزء مبلغ مذکور می‌ باشد. بهای کتاب و ارسال آن به سازمانهای هواپیمایی کشوری خارجی بر اساس رفتار متقابل خواهد بود وهمچنین برای سازمان بین‌ المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) رایگان خواهد بود.

13 – 2

حق اشتراک سالیانه اصلاحیه ‌های بعدی کتاب (A.I.P)

معادل ریالی 60 دلار امریکا

هزینه پست جزء مبلغ مذکور می ‌باشد.

13 – 3

تأسیس نمایندگی کل شرکتهای هواپیمایی خارجی (GSA)

000 /15 جهت تأسیس- تمدید سالیانه 000 /2
معادل ریالی 2 % فروش بلیط در مدت فعالیت

13 – 4

اعطای حق بهره ‌برداری هوایی مازاد به شرکت ‌های حمل و نقل هوایی خارجی

از هر مسافر ورودی و خروجی به وسیله پروازهای خارجی مازاد بر سقف موافقتنامه‌ های حمل و نقل هوایی دو جانبه معادل ریالی 25 دلار امریکا

13 – 5

صدور مجوز پروازهای بین ‌المللی

معادل ریالی 30 دلار امریکا به ازای هر پرواز

13 – 6

صدور مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی، بار و فورواردری

– موافقت اصولی

000 /2

– مجوز تغییر مکان

200

13 – 7

صدور مجوز آموزشگاههای خلبانی(سبک)

– موافقت اصولی

200 /1

13 – 8

صدور مجوز بهره ‌برداری تأسیس آموزشگاههای تخصصی هواپیمایی

– موافقت اصولی

400

13 – 9

صدور مجوز بهره ‌برداری موسسات خدمات مشاوره هوایی

– موافقت اصولی

000 /2

13 – 10

صدور مجوز شرکت ‌های فنی،‌ مهندسی و تعمیر و نگهداری وسایل پرنده:
1- هواپیما و یا بالگرد سنگین
2- هواپیما و یا بالگرد سبک
3- موتور هواپیما و یا بالگرد
4- ملخ هواپیما و یا بالگرد
5- تولید قطعات، تجهیزات و مواد مصرفی هواپیما و یا بالگرد
6- تولید شبیه ‌ساز هواپیما و یا بالگرد
7- تولید تجهیزات زمینی فرودگاهی

– موافقت اصولی
1- 000 /12
2- 000 /8
3- 000 /6
4- 000 /4
5- 000 /3
6- 000 /6
7- 000 /3

– همین ارقام به طور جداگانه برای صدور مجوز شرکتها و مؤسسات طراح و تولید در رده‌ های مختلف آن دریافت شود.
– تمدید موافقت اصولی 50 % هزینه صدور
– تمدید مجوز تأسیس 10 % هزینه صدور

به جز موارد استثنا شده در کلیه اجزای ردیف 13 هزینه تمدید موافقت اصولی 50 % هزینه موافقت اصولی، صدور پروانه بهره ‌برداری 30 % هزینه موافقت اصولی و تمدید پروانه بهره‌ برداری20 % هزینه موافقت اصولی می ‌باشد.

14

صدور و تمدید گواهینامه‌، مجوز و… در رده فوق سبک

14 -1

صدور مجوز بهره‌ برداری آموزشگاههای فوق سبک

موافقت اصولی 000 /1

14 -2

تأیید صلاحیت مسؤلین فنی و عملیاتی، کنترل کیفیت و تضمین مرغوبیت کلیه مؤسسات هوانوردی، آموزشی، تفریحی و فنی

100

14 -3

بررسی و اعلام نظر برای هواپیماهای حادثه دیده(کنترل تعمیرات، بررسی اسناد و مدارک …)

300

14 -4

ورود وسیله پرنده (پذیرش اولیه، ورود و …)

100

14 -5

تأیید دستورالعمل آموزش TPM در این رده

200

14 -6

صدور گواهینامه ثبت و مالکیت وسیله پرنده (اولین مرتبه)

200

14 -7

صدور و تمدید اجازه نامه پرواز وسیله پرنده (دریافت و بررسی مدارک، بازدید از هواپیما، …)

200

14 -8

صدور مجوزهای موردی و موقت (فعالیتهای پروازی موقت، دوره‌ های کوتاه مدت، مجوز موقت نیروی فنی، تغییر مالکیت، ثبت خارجی و …)

200

14 -9

تأیید افزایش زمان برنامه تعمیر و نگهداری وسایل پرنده از قبیل بدنه، موتور، ارابه فرود، ملخ و موتور کمکی(APU)

000 /2

14 -10

ممیزی و صدور اولین گواهینامه تأییدیه مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده در رده مراکز متصدی استمرار قابلیت پرواز وسایل پرنده فوق سبک

000 /2

هزینه تمدید 50 % هزینه صدور

15

پذیرش سیستم مدیریت ایمنی

15 -1

پذیرش نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی (SMSM) شرکتهای هواپیمایی، هلیکوپتری، فرودگاهها، مرکز کنترل فضای کشور، مراکز طراحی و ساخت وسایل پرنده، مراکز تعمیر و نگهداری، ارائه دهندگان خدمات فرودگاهی و خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی (هندلینگ) و مراکز آموزش خلبانی و سایر مراکز آموزشی حسب مورد

000 /1

برای اولین بار

15 -2

پذیرش استقرار سیستم مدیریت ایمنی(SMS) مراکز تعمیر و نگهداری به منظور صدور یا تمدید تأییدیه-145 Part

000 /2

SMS: Safety Management System

15 -3

پذیرش سیستم مدیریت ایمنی(SMS) مراکز تعمیر و نگهداری به منظور صدور یا تمدید تأییدیه CAMO

000 /2

15 -4

پذیرش سیستم مدیریت ایمنی (SMS) مرکز کنترل فضای کشور

000 /5

15 -5

پذیرش سیستم مدیریت ایمنی (SMS) فرودگاهها به منظور صدور یا تمدید گواهینامه فرودگاهی

000 /5

15 -6

پذیرش سیستم مدیریت ایمنی (SMS) مراکز طراحی و ساخت به منظور صدور یا تمدید گواهینامه تأیید سازمان طراحی (DOA) و گواهینامه تأیید سازمان تولید (POA)

000 /2

15 -7

پذیرش سیستم مدیریت ایمنی (SMS) شرکتهای ارائه دهنده خدمات فرودگاهی و هندلینگ به منظور صدور یا تمدید مجوز بهره‌ برداری

000 /2

15 -8

پذیرش سیستم مدیریت ایمنی(SMS) مراکز آموزش خلبانی به منظور صدور یا تمدید مجوز بهره‌ برداری

500 /1

16

صدور و تمدید گواهینامه ‌های هوانوردی

16 -1

صدور مجوز آموزشی دستگاه ‌های شبیه ‌ساز پرواز

500

16 -2

انجام ممیزی جهت گواهینامه سازمان آموزشی مجاز

000 /5

16 -3

صدور کارت (CMC)

40

CMC: Crew Member Certificate

16 -4

صدور، تمدید گواهی پزشکی

50

(Medical Certificate)

16 -5

صدور یا تمدید تأییدیه چک صلاحیت پروازی

40

(Proficiency Check)

16 -6

بررسی و انجام مصاحبه به منظور ارزیابی گواهینامه کارکنان کادر پروازی خارجی

300

16 -7

صدور یا تمدید تأییدیه گواهینامه کارکنان کادر پروازی خارجی

150

16 -8

درج ریتینگ نوع هواپیما در گواهینامه

40

16 -9

بررسی و تأییدیه موسسات آموزشی هوانوردی خارجی

000 /20

16 -10

مجوز برگزاری دوره آموزشی به صورت موردی

000 /1

ردیف

شرح خدمات

بهای خدمات در سال 1394
ارقام به ده هزار ریال (هزارتومان)

آزمون کتبی

آزمون شفاهی
(مصاحبه)

آزمون عملی پروازی

آزمون عملی
غیر پروازی

صدور گواهینامه

جمع

16 – 11

صدور گواهینامه خلبانی

80

40

80


40

240

16 – 12

صدور گواهینامه مهندسی پرواز

80


80


40

200

16 – 13

صدور گواهینامه ناوبری فرودگاهی – کلیه مراحل

160


80


40

280

16 – 14

صدور گواهینامه فنی هواپیما (پایه و نوع)

120

40


40

40

240

16 – 15

صدور گواهینامه مراقبت پرواز، دیسپچ، تجهیزات زمینی فرودگاهی و رسته فنی و مهندسی فرودگاهی – کلیه مراحل

8040

40

160

16 – 16

درج رتبه‌ بندی فنی و عملیاتی برای موارد خاص

40

40

16 – 17

بررسی و تمدید گواهینامه


4020

60

16 – 18

دریافت گواهینامه معادل ایرانی

200


120

40

40

400

16 – 19

صدور گواهینامه المثنی


4040

80

16 – 20

مجوز موقت در مورد گواهینامه


4040

80

16 – 21

صدور گواهینامه فنی تست‌ های غیر مخرب NDT

80

40


40

40

200

16 – 22

صدور گواهینامه فنی آزمون‌ های پایه Modular پایه B1.1- کلیه مراحل

350

4040

430

16 – 23

صدور گواهینامه فنی آزمون‌ های پایه Modular پایه B2- کلیه مراحل

300

4040

380

16 – 24

ارتقاء صلاحیت پروازی (Rating)

80

40

80


40

240

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها